Det blir sär­skilt starkt i år

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

”På julaf­tons mor­gon får bar­nen ett djur att stäl­la i jul­krub­ban. Till­sam­mans be­rät­tar vi ju­lens be­rät­tel­se. Se­dan sjung­er vi julsång­er och tän­der ljus.

För mig blir det sär­skilt starkt i år. Vi pra­tar om Gud som barn, och vad be­hö­ver ett barn? Jo, klä­der, mat, trygg­het, kär­lek och vän­skap. Be­rät­tel­sen ly­ser star­ka­re när det är så myc­ket mör­ker i värl­den.

Jag har va­rit präst i 20 år och job­bat näs­tan var­je julaf­ton. Men i år är det li­te lug­na­re. Jag hål­ler ba­ra i krub­ban. Ti­di­ga­re år har jag va­rit med på ” Jul i ge­men­skap” ock­så. Det är en gå­va att få gö­ra det här, även om det så klart gjort att vi som fa­milj fått rät­ta oss ef­ter det.” Be­rät­tat för Frida Wänelöf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.