Bo­en­de för äld­re

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Ser­vice­lä­gen­het. I an­slut­ning finns sjuk­vård­per­so­nal och hem­tjänst, men vård­be­ho­vet är re­la­tivt lågt. Mås­te be­vil­jas av kom­mu­nen. Bo­en­de­for­men av­skaf­fas, istäl­let in­förs ser­vice­hus som ska ha fler so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter. Vård- och om­sorgs­bo­en

de. Här är vård­be­ho­vet of­ta stort hos de bo­en­de. Må­set be­vil­jas av kom­mu­nen. Trygg­hets­bo­en­de. Van­li­ga lä­gen­he­ter som ba­ra äld­re per­so­ner kan sö­ka. Lä­gen­he­ter­na är an­pas­sa­de för åld­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.