Ca­ro­liné En­via Kha­mo: As­sy­ri­er i fo­kus

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Reportage - Text: Se­da Aksoy

Jag tyc­ker det är jät­te­vik­tigt i Botkyrka som är så mång­kul­tu­rellt att man har pro­gram som rik­tar sig till de oli­ka grup­per­na.

’As­sy­ri­er i fo­kus’ tar upp frå­gor som är ak­tu­el­la för unga as­sy­ri­er i Botkyrka.

Det pra­tas om blan­däk­ten­skap, vik­ti­ga sam­hälls­frå­gor och för­e­nings­ak­ti­vi­te­ter. Även As­sy­ris­ka namn och dess be­ty­del­se, har va­rit nå­got som fått ut­rym­me i pro­gram­met.

Men pro­gram­le­da­ren Ca- ro­li­ne Kha­mo tyc­ker ock­så att det är vik­tigt de äld­re får va­ra med och på­ver­ka.

– Det är ju vik­tigt ef­tersom det är de som ska fö­ra över tra­di­tio­ner­na och kul­tu­ren till ung­do­mar­na, sä­ger hon.

Ca­ro­li­ne Kha­mo häm­tar si­na idéer från för­e­nings­li­vet där hon själv är ak­tiv, men även från sam­tal med as­sy­ris­ka vän­ner och be­kan­ta.

– Vi lyf­ter det vi ser till vå­ra unga lyss­na­re i Botkyrka som kank­se in­te är så en­ga­ge­ra­de.

Pro­gram­met sänds i Ra­dio Botkyrka var­je fre­dag kl 17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.