Bot­kyr­ka an­stäl­ler

Cir­ka 600 ung­do­mar mel­lan 16 och 19 år i Bot­kyr­ka har an­ting­en hop­pat av eller ald­rig bör­jat gym­na­si­et. En­ligt lag mås­te kom­mu­nen fånga upp dem och väg­le­da till­ba­ka till stu­di­er eller prak­tik. Nu ut­ö­kar kom­mu­nen si­na in­sat­ser för att nå ung­do­mar­na.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - BOT­KYR­KA

Det kom­mu­na­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret är en lag som in­ne­bär att kom­mu­ner mås­te hit­ta de unga mel­lan 16 och 19 som in­te går på gym­na­si­et och er­bju­da dem hjälp till­ba­ka till stu­di­er.

– Av de 600 ung­do­mar­na 16 till 19 år har vi fått kon­takt med två tred­je­de­lar un­der 2016, be­rät­tar Caroline Is­sa, chef för den grupp som job­bar med ak­ti­vi­tets­an­sva­ret.

För att hit­ta ung­do­mar­na skic­kar de ut brev, le­tar upp te­le­fon­num­mer och job­bar upp­sö­kan­de, bland an­nat på fri­tids­går­dar och mö­tes­plat­ser för unga vux­na. Idag är de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.