För att nå fler unga syss­lo­lö­sa

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

tre an­ställ­da, och en fjär­de per­son ska an­stäl­las.

Mås­te ak­ti­ve­ra dem

– I förs­ta hand för­sö­ker vi mo­ti­ve­ra och coacha dem att bör­ja en gym­na­si­e­ut­bild­ning. Om de in­te har mo­ti­va­tion i dags­lä­get, då kan vi väg­le­da och stöt­ta dem till and­ra slags stu­di­er, ar­be­te eller prak­tik. Vis­sa kan tac­ka nej först, men vi fort­sät­ter att hö­ra av oss. Vi har an­svar att föl­ja upp och ak­ti­ve­ra dem tills de bör­jar en gym­na­si­eut- bild­ning eller fyl­ler 20, sä­ger Caroline Is­sa.

Ut­ö­ver det kom­mu­na­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret har Bot­kyr­ka en ga­ran­ti som in­ne­bär att en ung­dom ga­ran­te­ras en ut­bild­ning eller prak­tik­plats tre må­na­der från att de skri­vit in sig på Jobbcen­ter. Där har man nyss star­tat de treå­ri­ga EU-pro­jek­tet Ba­sun.

– Vi har pro­blem med hög ung­doms­ar­bets­lös­het, det är ing­et att stic­ka un­der stol med. Men nu har vi fått peng­ar för att ut­ö­ka in­sat- ser­na för den grup­pen i någ­ra år fram­åt.

Med start un­der vå­ren ska Ba­sun bör­ja va­ra på mö­tes­plat­ser­na för unga vux­na på fas­ta ti­der var­je vec­ka.

– Vi pla­ne­rar ock­så två nya mö­tes­plat­ser, i Hall­un­daNors­borg och i Storvre­ten för att nå de här ung­do­mar­na, sä­ger Mar­cus Ek­man ( S), ord­fö­ran­de i ar­bets­mark­nads- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.