Ung kraft ska gö­ra Al­by gla­da­re

– Vi är ett råd som ska käm­pa för oss ung­do­mar, för vad vi vill nu och vad vi vill gö­ra i fram­ti­den. Jag är är med för att jag vill gö­ra Al­by till en gla­da­re plats, sä­ger La­min San­neh, en av ung­do­mar­na som är med i det ny­star­ta­de rå­det.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - AL­BY Patricia Palma

För­änd­ring från unga till unga, på de­ras eg­na vill­kor. Så be­skri­ver Victo­ria Esco­bar och Chrishan Fer­nan­do, ung­domscoacher, det nya ini­ti­a­ti­vet som star­ta­de i Al­by för någ­ra vec­kor se­dan. Tan­ken är att öpp­na en platt­form där unga kan få en röst.

– Må­let är att grup­pen ska en­ga­ge­ra sig i de frå­gor som de själ­va brin­ner för och ska­pa sa­ker till­sam­mans, sä­ger Victo­ria.

Vill för­bätt­ra om­rå­den

La­min San­neh vill sat­sa på att gö­ra ak­ti­vi­te­ter som gör Al­by­bor gla­da­re. Han tyc­ker att en dys­ter käns­la ta­git över om­rå­det det se­nas­te året.

– Jag kän­ner att det har hänt sa­ker den se­nas­te ti­den som gör att vi som bor här kän­ner oss li­te otryg­ga och räd­da. Jag tror att det går att änd­ra på då­li­ga tren­der och att det ska va­ra så hår­da at­ti­ty­der och bråk för ingen­ting, sä­ger han.

På ett av skol­be­sö­ken som coacher­na gjor­de fick Na­fi­sa­tou Dar­boe, 12 år, hö­ra om pro­jek­tet. Hon blev in­tres­se­rad när hon fick ve­ta att de kun­de va­ra med och på­ver­ka och hjäl­pa and­ra.

– När de be­rät­ta­de att vi kun­de va­ra med och för­änd­ra Al­by så kän­de jag att jag vil­le va­ra med. För det är en bra plats vi bor på, men det finns myc­ket som går att gö­ra så att det blir bätt­re, sä­ger hon.

Ska dri­vas av undo­mar

För att byg­ga en grupp där al­la kän­ner sig tryg­ga och vå­gar tyc­ka till är det vik­tigt med team­buil­ding.

– Un­der de tre träf­far som vi hun­nit ha, har ung­do­mar­na fått gö­ra oli­ka gruppöv- ning­ar och ak­ti­vi­te­ter där man får lä­ra kän­na varand­ra bätt­re och tän­ka ut­an­för box­en, be­rät­tar Crishan.

– När vi ledare slu­tar vårt upp­drag, ska rå­det dri­vas av ung­do­mar­na och fort­sät­ta växa själv­stän­digt. Vi för­be­re­der dem för det, för­kla­rar Victo­ria.

För­vänt­ning­ar­na är höga. Ung­do­mar­na är iv­ri­ga att få kom­ma igång, sä­ger coacher­na.

– Det finns en skön kraft i grup­pen. Al­la har va­rit här al­la träf­far, de kom­mer i tid och de stan­nar gär­na kvar när vi är kla­ra med vå­ra mö­ten, sä­ger Victo­ria.

Star­ka rös­ter

Till en bör­jan var coacher­nas för­slag att grup­pen skul­le he­ta Su­per­rå­det. Men för­sla­get dis­sa­des av ung­do­mar­na.

– Ha­ha, det lå­ter som Bo­li­bom­pa sa de och skrat­ta­de åt oss, be­rät­tar Crishan.

– De kom med oli­ka för­slag och be­stäm­de till slut att de skul­le he­ta Al­by­rå­det. Så vi är över­ty­ga­de om att det finns star­ka rös­ter här som vet vad de vill, de be­hö­ver ba­ra en li­ten push för att kom­ma igång, sä­ger Victo­ria och Crishan in­stäm­mer.

Jag tror att det går att änd­ra på då­li­ga tren­der.

KRAFT. Ro­za, Kristi­na, Rand, Na­fi, Mu­ham­met, Es­mi­ra, Al­bin, La­min och Sa­len är någ­ra av med­lem­mar­na i det ny­star­ta­de rå­det.

CRISHAN FER­NAN­DO OCH VICTO­RIA ESCO­BAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.