Ko­lo­ni­om­rå­det får bo­stä­der

230 nya bo­stä­der i rad­hus och fler­bo­stads­hus med ko­lo­ni­lot­ter mitt i om­rå­det. Det blev det vin­nan­de för­sla­get i Bot­kyr­ka kom­muns mar­kan­vis­nings­täv­ling för Al­by ko­lo­ni­om­rå­de.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - AL­BY An­na Sjögren

I det vin­nan­de för­sla­get från SHH Bo­stad byggs rad­hu­sen och de så kal­la­de ”parkvil­lor­na” - mind­re fler­bo­stads­hus - i ut­kan­ten av ko­lo­ni­om­rå­det. Mitt i om­rå­det står den stör­re de­len av ko­lo­ni­lot­ter­na kvar och yt­ter­li­ga­re en bit mark in­till ska upp­lå­tas för od­ling. Par­ke­rings­plat­ser byggs i hu­vud­sak ned un­der hu­sen.

Inte­gre­rar om­rå­det

– Det här är en väl­digt bra idé som vi verk­li­gen tror på. För­sla­get lyc­kas be­va­ra och inte­gre­rar ko­lo­ni­om­rå­det i stads­de­len, sä­ger Per- An­ders Fram­gård, ut­veck­lings­chef på Bot­kyr­ka kom­mun.

För­sla­get an­togs på sam- hälls­bygg­nads­nämn­den igår kväll.

Vill få bort seg­re­ga­tio­nen

Av­sik­ten är att byg­ga bo­stads­rät­ter.

– Vi ska byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen i Bot­kyr­ka och vi ska byg­ga det som det finns li­te av i Al­by idag. Al­la ska kun­na hit­ta sin dröm­bo­stad här, det mat­char vi in­te idag. Det finns en stark lo­kal ef­ter­frå­gan på at­trak­ti­va bo­stä­der, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

To­talt kom åt­ta bi­drag in till mar­kan­vis­ning­täv­ling­en för Al­by ko­lo­ni­om­rå­de. Dub­belt så många som till Tingstor­get.

– Vi ser ett enormt in­tres­se för att byg­ga här i Bot­kyr­ka, sä­ger An­to­nio Amei­jen­da, mark- och ex­plo­a­te­rings­chef på kom­mu­nen.

Nu ska kom­mu­nen ta fram ett ra­mav­tal med SHH Bo­stad. Se­na­re i vår kan man ge ett plan­upp­drag. Kom­mu­nen hop­pas att en de­talj­plan är klar un­der 2018.

ILLUSTRATION: NYRÉNS ARKITEKTKONTOR / SHH BO­STAD

FRÅN OVAN. Al­by ko­lo­ni­om­rå­de sett ur få­gel­per­spek­tiv från cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.