Oro för dyrt av­lopp i Kagg­ham­ra

Nu har ar­be­tet att dra in kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp till Kagg­ham­ra bör­jat. Från och med nu och 1,5 år fram­åt blir vägar­na i om­rå­det en bygg­ar­bets­plats. ”Skönt att kom­mu­nen tar över an­sva­ret”, tyc­ker en del. And­ra oro­ar sig för hur myc­ket det kom­mer att

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - KAGG­HAM­RA An­na Sjögren

– Jag har en egen av­lopp­stank och en brunn här på tom­ten, det fun­kar. Men med kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp slip­per man oroa sig för att vatt­net fry­ser och eller om av­lopp­stan­ken är full och man mås­te ringa slam­bi­len, sä­ger Kac­ke Karls­son, som bott i Kagg­ham­ra i tio år.

Un­ge­fär hälf­ten av de 220 fas­tig­he­ter­na i det gam­la som­mar­stu­geom­rå­det är fast­bo­en­de idag. Men de sak­nar kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp. En del pri­va­ta av­lopps­led­ning­ar läc­ker ut i Kagg­fjär­den och för­säm­rar vat­ten­kva­li­te­ten och där­för har Bot­kyr­ka kom­mun be­slu­tat att dra in det.

Bygger för­bi­far­ter

Längst ner på Skör­de­vä­gen har fö­re­ta­get Bi­te mark och an­lägg­ning nu bör­jat grä­va upp vägen för att läg­ga ner led­ning­ar och rör.

– – Det är ett brett vägom­rå­de på de fles­ta stäl­len och där ska vi byg­ga för­bi­far­ter så att vägen är fram­kom­lig än­då. Det kne­pi­gas­te blir på någ­ra av de små skaft­vä­gar­na, där det är för trångt för för­bi­far­ter. I de fal­len kan bo­en­de be­hö­va stäl­la bi­lar­na och gå sista bi­ten till hu­set, sä­ger Mar­kel Nej­de­man, pro­duk­tions­chef.

På vis­sa stäl­len, där de stö­ter på berg, kom­mer de be­hö­va spränga.

– Vi vet att det finns hun­dar som är hem­ma om da­gar­na och vi för­står att hundä­gar­na be­hö­ver ve­ta när vi spräng­er. Vi har en in­fo­te­le­fon som all­tid har den se­nas­te in­for­ma­tio­nen, sä­ger Mi­kael Nei­de­man, som ock­så lo­var att pos­ta in­for­ma­tio­nen i om­rå­dets Fa­ce­book­grupp.

”Kan bli dyrt”

Läng­re upp på Skör­de­vä­gen har om­rå­dets fot­bolls­plan för­vand­lats till plats­kon­tor för bygg­ar­be­tar­na. Ma­ria Losku­to­va, som bott i om­rå­det i tre år, går för­bi med hun­den Al­bin. Hon oro­ar sig för VA-tax­an – vad det kom­mer att kos­ta för bo­en­de att an­slu­ta sig.

– Jag är rädd att det kan bli ex­tremt dyrt, många kan bli tvung­na att säl­ja eller ta lån, sä­ger hon och be­rät­tar att hon vet gran­nar som sålt si­na hus och flyt­tat.

Ti­di­ga­re har bo­en­de fått in­for­ma­tion om att de ska få sär­taxa och själ­va få stå för he­la VA- ut­bygg­na­den på cir­ka 300 000 kro­nor per hus­håll. Det vill sä­ga en myc­ket hög­re an­slut­nings­av­gift än stan­dard­tax­an, som idag lig­ger på 154 000 kro­nor för en tomt på 2 000 kvadrat­me­ter. Men nå­got be­slut om sär­taxa har in­te fat­tats.

– Det är olyck­ligt att de fått den in­for­ma­tio­nen ti­di­ga­re. Det på­går en ut­red­ning om VA-tax­an som ska va­ra klar un­der vå­ren. Den ska po­li­ti­ker­na fat­ta be­slut om. In­nan dess kan vi ty­värr in­te sä­ga vad det kom­mer att kos­ta, sä­ger Lin­da Ev­jen, VA-chef.

Vär­det på mar­ken ökar

Ma­ria Losku­to­va, som lik­som fle­ra av de bo­en­de var på in­for­ma­tions­mö­tet för­ra vec­kan, tyc­ker att det känns orim­ligt om de bo­en­de skul­le kun­na få stå för he­la ut­bygg­na­den. Men gran­nen Kac­ke Karls­son hål­ler in­te rik­tigt med.

– Jo, folk får ta yt­ter­li­ga­re lån på hu­set för att ha råd, men det får man ju till­ba­ka när man säl­jer ef­tersom vär­det på mar­ken ökar. Men jag fat­tar om äld­re in­te vill be­lå­na sig mer, sä­ger Kac­ke Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.