Ål­der är ing­et hin­der för gym­pa

Med åldern kom­mer kräm­por­na, men det ska in­te va­ra nå­got hin­der för att va­ra med på lätt­gym­pa på Sä­by­hem­met. På Mo­ni­ca Kem­pes pass kan al­la del­ta. Det gäl­ler ba­ra att lyss­na på krop­pen. För en del in­ne­bär det att sit­ta och se på.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

Mo­ni­ca Kem­pe kom­mer in i Snackcafét på vård- och om­sorgs­bo­en­det Sä­by­hem­met med en berg­spräng­a­re un­der ar­men. Hon tryc­ker på play. Tolv da­mer stäl­ler upp fram­för hen­ne och bör­jar gö­ra höga knän till to­ner­na av musik från Chi­le.

– Tram­pa på, upp­ma­nar Mo­ni­ca.

Vid ett bord i sam­ma sal sit­ter Ingrid Öst­lund och dric­ker kaf­fe.

– Jag or­kar in­te va­ra med, men det är så ro­ligt att ba­ra tit­ta på, sä­ger hon.

Satt böj­da för länge

Någ­ra år ef­ter att Mo­ni­ca Kem­pe gick i pen­sion från job­bet som un­der­skö­ters­ka på Sa­lems vård­cen­tral, kän­de hon ett be­hov att att få gö­ra nå­got me­nings­fullt med all den tid hon fått över. In­tres­set för att må­la fick hen­ne att sö­ka sig till mö­tes­plat­sen Eter­nel­len, där pen­sio­nä­rer och and­ra dag­le­di­ga ska­par till­sam­mans på var­dags­för­mid­da­gar­na.

– Men många där satt böj­da över si­na oli­ka ar­be­ten och fick pro­blem li­te här och där i krop­pen, be­rät­tar hon.

Till­sam­mans med en kurs­le­da­re be­stäm­de hon sig för att ord­na ett pro­gram i lätt gym­na­sitk.

Al­la be­hö­ver rö­ra på sig

Det är snart nio år se­dan och Mo­ni­cas lätt­gym­pa har bli­vit ett stå­en­de in­slag i Eter­nell­sens verk­sam­het. Var­je vec­ka drop­par det in nya del­ta­ga­re. Nu­me­ra mås­te de va­ra i en stör­re lo­kal på mån­da­gar för att al­la som vill ska få plats att trä­na.

Vad gör lätt­gym­pan så po­pu­lär?

– Folk be­hö­ver all­tid ha li­te rö­rel­se. Många är ute och går - det är jät­te­bra - men man be­hö­ver re­pa­re­ra kräm­por­na ock­så.

Och då är det vik­tigt att kän­na ef­ter, me­nar Mo­ni­ca.

– Man vill gär­na va­ra så duk­tig, men man mås­te an­pas­sa sig och lä­ra sig lyss­na på krop­pen istäl­let för att ba­ra kö­ra på.

Pro­gram­met har in­slag av Qi­gong. Stör­re de­len av ti­den an­vänds ba­ra den eg­na krop­pen som red­skap, men för att kun­na trä­na ar­mar­na or­dent­ligt han hon även köpt in gum­mi­band.

– Jag rör mig så att al­la kan kla­ra av det. Vill man ha nå­got häf­ti­ga­re får man gå till ett an­nat gym!

Skönt ut­an pre­stige

Av­slut­nings­vis blir det mas­sage och fi­ka.

– Det är så trev­ligt här. Pre­stige­löst och av­slapp­nan­de, sä­ger Su­san­ne Ka­to, som trä­nat lätt­gym­pa i snart två år.

Tan­ken på vad gym­pa­pas­sen be­ty­der får Mo­ni­cas ögon att tå­ras.

– Det ger mig mest. Jag kan in­te sva­ra på vad det ger dem, men det ger mig så myc­ket. Det är ett sånt gi­van­de och ta­gan­de. Jag kän­ner verk­li­gen ett be­hov av att gö­ra det här. Att jag få de­la med mig av det jag kan.

Mä­rit Näs­berg har va­rit med se­dan starten.

– Jag kom­mer fort­sät­ta trä­na så länge jag står på be­nen och så länge Mo­ni­ca hål­ler igång, sä­ger hon.

Vill man ha nå­got häf­ti­ga­re får man gå till ett an­nat gym!

FOTO: REBECKA UHLIN

HÅL­LER IGÅNG. Mä­rit Näs­berg har va­rit med på lätt­gym­pan se­dan den star­ta­de för snart nio år se­dan. ”Det är job­bigt med ban­den. Men det är trev­ligt och vär­de­fullt det här. Man träf­far li­te folk och så mås­te man ju hål­la igång. I vår ål­der så kom­mer ju...

MITT I HEM­MET. ”Jag tror de bo­en­de upp­skat­tar att det är li­te rö­rel­se här”, sä­ger Ingrid Öst­lund som bru­kar be­sö­ka Eter­nel­lens snackcafé på Sä­by­hem­met och se på när Mo­ni­ca Kem­pe hål­ler gym­pa­pass i sam­ma sal.

LEDARE. För att kun­na trä­na ar­mar­na or­dent­ligt har Mo­ni­ca Kem­pe köpt in gum­mi­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.