Nu blir det lät­ta­re att cyk­la från Sa­lem

Snart kan den ef­ter­läng­ta­de cy­kel­vä­gen till Sö­der­täl­je bli verk­lig­het. To­talt har Sa­lems kom­mun fått 6,8 mil­jo­ner i stat­ligt stöd för att byg­ga ut det kom­mu­na­la väg­nä­tet.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

Sa­lems kom­mun har i dag ing­et mål för hur myc­ket an­de­len som väl­jer cy­keln fram­för bi­len ska öka. Men i kom­mu­nens cy­kel­plan pe­kas ut­bygg­nad av cy­kel­nä­tet i Rön­ninge och an­slut­ning till grann­kom­mu­ner­na ut som pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den för att öka cyklan­det.

– Vi är en li­ten kom­mun och har in­te re­sur­ser att ut­ar­be­ta en cy­kelstra­te­gi som Stock­holms stad. Vi går på det hand­fas­ta age­ran­det istäl­let, sä­ger Lennart Kal­derén (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Högst pri­o­ri­te­rat är att an­slu­ta Rön­ninge till Sö­der­täl­je, me­nar han.

Har pla­ne­rats i fle­ra år

I dag hän­vi­sas de som vill gå eller cyk­la till Sö­der­täl­je till skogs- och grus­sti­gar. Un­der fle­ra år har Sa­lems kom­mun pla­ne­rat för en gång- och cy­kel­bro vid Karls­kro­na­vi­ken över till Sö­der­täl­je kom­mun. De­talj­pla­nen för Karls­kro­na­vi­ken har över­kla­gats och pla­ne­ring­en stan­nat upp. Men i år räk­nar kom­mu­nen med att den ska vinna la­ga kraft och där­med kan bro­byg­get bör­ja.

För­ra vec­kan fick kom­mu­nen dess­utom be­sked om att sta­ten kan stå för 3,6 mil­jo­ner av pro­jek­tet.

– Det är en jät­te­kul. Vi får myc­ket frå­gor om när är den fär­dig, så det finns en stor ef- ter­frå­gan, sä­ger Ma­ria Kav­cic, en­hets­chef på ga­ta och VA.

To­talt kan Sa­lems kom­mun få 6,8 mil­jo­ner kro­nor i stat­lig med­fi­nan­sie­ring för fy­ra oli­ka pro­jekt. Det möj­lig­gör fler cy­kel­par­ke­ring­ar i Rön­ninge cent­rum, att in­farts­par­ke­ring­en vid pen­del­tågs­sta­tio­nen byggs ut och en ny gång- och cy­kel­ba­na i Sol­li­den.

I dag sak­nas ock­så skyl­tar längs kom­mu­nens gång- och cy­kel­vä­gar. Det kom­mer va­ra på plats un­der året, lo­var Ma­ria Kav­cic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.