Så blir den nya Flyg­planspar­ken

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Skärholmen - BREDÄNG Rasmus Panagiotis Columbus

Se­dan i som­ras har Bredängs­bor­na fått va­ra med och be­stäm­ma hur den nya Flyg­planspar­ken ska se ut. Och nu är det klart. Flyg­pla­net får va­ra kvar och en ny grön stu­ga ska byg­gas. Mö­ten har hål­lits, works­hops har ge­nom­förts, rös­ter har räk­nats. Och i vec­kan pre­sen­te­ra­des re­sul­ta­tet av Skär­hol­mens förs­ta med­borg­ar­bud­get – hur den nya Flyg­planspar­ken i Bredäng ska bli.

Flyg­pla­net som har gett par­ken dess in­for­mel­la namn blir kvar och frä­schas upp. Det får ock­så på­ver­ka he­la te­mat för par­ken, ”Upp i luf­ten”, nå­got som går igen i bland an­nat studs­mat­tor­na, klät­ter­ställ­ning­ar med rymd­te­ma och ut­kikstor­nen som pla­ne­ras.

Kom­mer få ham­moc­kar

Även fot­bolls­pla­nen blir kvar och får små läk­ta­re. En lek­fon­tän ska byg­gas och för de li­te äld­re blir det bland an­nat grill­plat­ser, ham­moc­kar och sol­bän­kar.

– Land­skaps­ar­ki­tek­ter­na har verk­li­gen för­sökt få till en park som al­la kan va­ra i. Och som kan fun­ge­ra som ett kom­ple­ment till de and­ra par­ker­na i stads­de­len, till ex­em­pel Äng­en som är mer sport­fo­ku­se­rad, sä­ger An­na Björ­klund, pro­jekt­le­da­re på stads­dels­för­valt­ning­en.

Med­bor­gar­na på­ver­kar

To­talt läm­na­de 210 per­so­ner för­slag och syn­punk­ter på par­ken och 154 per­so­ner rös­ta­de på de för­slag som pre­sen­te­ra­des. Ar­bets­sät­tet med med­borg­ar­bud­get ska an­vän­das mer i Skär­hol­mens stads­del framö­ver, men har ock­så kri­ti­se­rats för att det ba­ra är per­so­ner som kom­mer till mö­te­na som får på­ver­ka.

– Det är en ut­ma­ning. Men vi har för­sökt ta oss till med­bor­gar­na istäl­let för att de ska be­hö­va ta sig till oss, ge­nom att va­ra i par­ken, ge ut vy­kort till al­la, vi har be­sökt kvar­terslo­ka­ler och för­sko­lor för att gö­ra det så en­kelt som möj­ligt för så många som möj­ligt att tyc­ka till.

Of­fi­ci­ellt så he­ter par­ken Grö­na stu­gans park, men i folk­mun är det Flyg­planspar­ken som gäl­ler. Hur det blir med nam­net nu åter­står att se.

– Vi har fak­tiskt haft en om­röst­ning och då var det Flyplanspar­ken som vann. Det kan dock va­ra svårt att få till ett of­fi­ci­ellt namn­byte, men vi kämpar vi­da­re med det.

Den nya Flyg­planspar­ken ska byg­gas un­der som­ma­ren och vän­tas stå klar för in­vig­ning till hös­ten.

Vi har för­sökt ta oss till med­bor­gar­na istäl­let för att de ska be­hö­va ta sig till oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.