Ny skrid­sko­ba­na i Al­by in­vigs av NHL-stjär­nor

Som i Kungs­träd­går­den fast i Al­by. Så kan den nya skrid­sko­ba­nan som just nu hål­ler på att mon­te­ras i Al­by folk­häl­so­park be­skri­vas. Till in­vig­ning­en om två vec­kor bju­der NHL-stjär­nor och lo­ka­la kon­stå­ka­re på show.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Skärholmen - AL­BY/BOT­KYR­KA An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

Skrid­sko­ba­nan är den sista de­len i Al­by folk­häl­so­park. Den är por­ta­bel och rul­las nu ut på den mind­re konst­gräs­pla­nen i par­ken.

– Det är rik­tig is med en sarg, och den spo­las och sköts som van­lig is. Ba­nan hål­ler upp till 15 plus­gra­der så even­tu­ellt kan den va­ra öp­pen fram till april, sä­ger Li­nus Sö­der­ling, chef för id­rott och an­lägg­ning på kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

Kom­mu­nens för­hopp­ning är att skrid­sko­ba­nan ska bi­dra till en mer jäm­ställd spon­tanid­rott. En­ligt Li­nus Sö­der­ling har många bo­en­de, sär­skilt tje­jer, ef­ter­frå­gat en is­ba­na ”som i Kungs­an fast i Al­by”.

– Vi vet att skrid­sko­å­kan­de är jäm­ställt och ge­ne­ra­tions­ö­ver­skri­da­de. Barn­barn kan gå ner och åka skrid­skor med mor­mor, sä­ger Li­nus Sö­der­ling.

Näs­ta sön­dag, 5 feb­ru­a­ri, in­vigs skrid­sko­ba­nan. Då får al­la som vill lå­na ut­rust­ning och tes­ta isen. Det blir ock­så show.

– Hem­li­ga hoc­key­stjär­nor med NHL-bak­grund kom­mer dit för att ha upp­vis­ning och häl­sa, Bot­kyr­ka kon­ståk­nings­klubb kom­mer att ha en show och Ko­ny­aspor gril­lar, sä­ger Li­nus Sö­der­ling.

Till hös­ten kom­mer fle­ra klub­bar, Tum­ba och Djur­går­den Hoc­key, Kor­pen och Ko­ny­aspor, att ord­na öpp­na trä­ning­ar och ak­ti­vi­te­ter för barn och unga. Men Li­nus Sö­der­ling tyc­ker in­te att man ska vän­ta tills dess med att tes­ta ba­nan.

– Nu finns det is för al­la i Al­by, kom och tes­ta!

FOTO: BOT­KYR­KA KOM­MUN

SNART KLART. Här på sju­man­napla­nen job­bas det för fullt med att mon­te­ra den por­tab­la is­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.