Här får ele­ver­na e n and­ra chans

Det är dags för årets gym­na­si­e­val. Men en del kla­rar in­te be­hö­rig­he­ten. På yr­kes­in­tro­duk­tion i Speeds­hop bygger ele­ver­na ho­trod­bi­lar och lä­ser in be­tyg för att ta sig till gym­na­si­um eller jobb. ”Det är in­te värt att ge upp”, sä­ger Mert Tür­kis, 17, som fåt

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SÖDRA SIDAN An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

Det är tis­dag för­mid­dag i verk­sta­den. Idag job­bar de åt­ta ele­ver­na på Speeds­hop på en Porsche från 1956 som ska bli som ny.

– Jag ha­ta­de bi­lar, men jag ha­de ba­ra det här va­let för jag blev in­te be­hö­rig. Nu är jag all-in. Jag har bör­jat äls­ka det, sä­ger Ibra­him Kour­kis, 18, från Nors­borg.

För att kun­na sö­ka na­tio­nellt gym­na­sie­pro­gram krävs be­tyg i svens­ka, eng­els­ka och mat­te och i yt­ter­li­ga­re fem äm­nen. 14 pro­cent av ni­or­na i Bot­kyr­ka, 124 ele­ver to­talt, kla­ra­de in­te det för­ra året. I Stock­holms stad är siff­ran 10 pro­cent, i Hud­dinge 8,7 - 102 ele­ver.

Jobb var­vas med mat­te

De som in­te kan sö­ka till gym­na­si­et kan gå yr­kes­in­tro­duk­tion – ett pro­gram där man lä­ser in be­hö­rig­het på ett till tre år, var­vat med kur­ser och prak­tik. På Speeds­hop var­vas byg­gan­de av ho­trods med svens­ka, mat­te och eng­els­ka – allt på te­ma bil­byg­gan­de.

– Det är en in­di­vi­du­ellt ut­for­mad ut­bild­ning be­ro­en­de på vad man har för mål. En del vill vi­da­re till gym­na­si­estu­di­er, and­ra vill gå di­rekt ut i ar­be­te. Det kan va­ra jobb på en verk­stad eller ett helt an­nat jobb, sä­ger Chris­ter Ves­ter­gren, rek­tor se­dan ut- bild­ning­en star­ta­de 2008.

Ut­bild­ning­en är känd bland bil- och mo­tor­fan­tas­ter, de stäl­ler ut på bil­mäs­sor runt om i lan­det. En vägg i verk­sta­den är ta­pet­se­rad med tid­nings­ur­klipp. Bi­lar­na de gör är be­ställ­nings­jobb.

– Många har en tuff skol­gång bakom sig och är va­na att va­ra bäst på att va­ra sämst. Här får de kän­na stolt­het, sä­ger Chris­ter Ves­ter­gren.

Hit­tills har Bot­kyr­ka haft två in­rikt­ning­ar på yr­kes­in­tro­duk­tion: speeds­hop och han­del. För att bred­da ut­bu- det star­tar två nya till hös­ten: re­stau­rang och livs­me­del på Tum­ba gym­na­si­um och vård och om­sorg på S:t Botvids.

Tap­pa­de mo­ti­va­tio­nen

Be­rät­tel­ser­na om var­för skol­gång­en gick snett skil­jer sig åt. Ma­rio Mel­ki, 17, ha­de svårt att kon­cen­tre­ra sig på stö­ki­ga lek­tio­ner på sin sko­la. Här har han stu­di­e­ro och mo­ti­ve­ran­de lä­ra­re som är stränga när det be­hövs.

– Al­la här har va­rit med om sa­ker. Vi vet att det här är en and­ra chans.

Mert Tür­kis, 17, från Tum­ba gick ut med noll i be­tyg i ni­an.

– Min vän, min bror, blev sjuk i can­cer. Jag tap­pa­de mo­ti­va­tio­nen att gå till sko­lan, jag var med ho­nom, följ­de med till sjuk­hu­set, sä­ger han.

Han mås­te lä­sa in grun­däm­ne­na och fem äm­nen till för att kom­ma in på for­dons­pro­gram­met till hös­ten.

– Jag är mus­lim så jag vet att min bror ser mig nu. Allt jag gör gör jag för att han och min fa­milj ska bli stol­ta, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det är in­te värt att ge upp. Har du pro­blem i ditt liv eller haft svårt i sko­lan så är det här bäs­ta stäl­let. Det kan öpp­na en dörr till fram­ti­den.

Många är va­na att va­ra bäst på att va­ra sämst.

FOTO: REBECKA UHLIN

HANTVERK. Mert Tür­kis, 17, job­bar på en Porsche från 50-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.