Här byggs väg­nä­tet ut

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Fler par­ke­rings­plat­ser Idag finns 330 par­ke­rings­plat­ser ut­med Gar­nudds­vä­gen. Kom­mu­nen pla­ne­rar i år en ut­bygg­nad med 60 plat­ser för to­talt 4 mil­jo­ner kro­nor. Bro till Sö­der­täl­je En dub­bel­rik­tad gång- och cy­kel­väg över en 40 me­ter lång bro pla­ne­ras gå pa­ral­lellt med järn­vä­gen vid Karls­kro­na­vi­ken. Pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta 11,8 mil­jo­ner kro­nor och på­bör­jas in­om två år. Cy­kel­par­ke­ring i cent­rum 110 plat­ser för cy­kel­par­ke­ring ska byg­gas un­der tak vid busstor­get och om­kring 40 cy­kel­par­ke­rings­plat­ser ska byg­gas un­der tak vid pen­del­tågs­sta­tio­nen. Pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta 1,1 mil­jo­ner kro­nor och på­bör­jas näs­ta år. Gång- och cy­kel­väg Idag finns en ut­byggd gång­ba­na ut­med Sand­bäcks­vä­gen och en pla­ne­rad ut­bygg­nad av gång­ba­na ut­med Berg­hems­vä­gen och Tall­sätra­vä­gen, men det finns ing­en sam­man­kopp­ling emel­lan. Men det kan nu bli av. Be­räk­nas kos­ta 3,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.