DE GRÄ­VER DÄR DE STÅR

Vill du ha nyskör­da­de och härod­la­de grön­sa­ker med lyx­krogs­stan­dard men sak­nar träd­gård el­ler grö­na fing­rar? Om du kö­per en del i Ag­nes och Mau­ritz eko­lo­gis­ka jord­bruk i Kars­ham­ra kan du få det än­då. I vec­kan skör­dar de sä­song­ens förs­ta mat­kas­sar.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - GRÖDINGE An­na Sjögren

Fa­mil­jen Lars­son Storm­gaard dri­ver ett eko­lo­giskt jord­bruk i Kars­ham­ra. Nu vill de le­ve­re­ra mat­kas­sar till Bot­kyr­ka­bor­na.

Ju­ni går mot sitt slut. De som in­te re­dan chec­kat ut för se­mes­ter har bör­jat ned­räk­ning­en. Men på Kars­ham­ra gård är som­mar­tid li­ka med ar­bets­tid. I grön­saks­lan­den väx­er det så det kna­kar. Mau­ritz Storm­gaard och prak­ti­kan­ten Hans Eriks­son går och ren­sar ogräs bland svart­kå­len. Hun­den Pol­ly läg­ger sig in­till och grä­ver för­nöjt i jor­den.

– I dag ska vi bli kla­ra med he­la det här lan­det och bör­ja på det där up­pe. Det är myc­ket att gö­ra, sä­ger Ag­nes Lars­son Storm­gaard.

Hon drar upp en li­ten kål­rot och bors­tar av jor­den. Re­do att skör­das. Snart är det dags för pum­pa, pur­jo­lök, mo­röt­ter och pals­ter­nac­ka.

”Kan ge det fi­nas­te vi har”

En del av grön­sa­ker­na ham­nar på stjärn­kro­gar som Gast­ro­lo­gik och Mat­hi­as Dahl­gren. I vec­kan ham­nar de ock­så på mid­dags­bor­det hem­ma hos 50 hus­håll som gått in som an­delsä­ga­re.

– Vis­sa grön­sa­ker är helt per­fek­ta un­der en vec­ka, and­ra någ­ra da­gar, and­ra hål­ler länge. Det som är så fint med kas­sar­na är att vi all­tid kan ge folk det fi­nas­te vi har just då. Och an­delsä­gan­det ger oss en trygg­het, sä­ger Ag­nes.

De fles­ta som köpt in sig på en bit i det eko­lo­gis­ka jord­bru­ket är från Stock­holm, men tio bor i här i Grödinge och kom­mer att kom­ma hit och häm­ta upp si­na kas­sar i vec­kan. Ag­nes och Mau­ritz hop­pas på att fler Bot­kyr­ka­bor ska gå med.

– Vi har re­dan ett bra nät­verk hos krö­ga­re in­ne i stan, nu vill vi eta­ble­ra oss mer i Bot­kyr­ka, sä­ger Mau­ritz.

Mau­ritz och hans två dött­rar bor här se­dan 2008, och ar­ren­de­rar mar­ken av Jan Wijk­mark. Se­dan två år bor ock­så Ag­nes här. Nu är går­den in­ne på sin fjär­de sä­song.

– Det bör­ja­de med en stor kär­lek till mat och kva­li­te­ten på rå­va­ror, och nu vill vi byg­ga vi­da­re med ett com­mu­ni­ty här där vi kan pra­ta om häl­sa för män­ni­skor och jor­den, fort­sät­ter Ag­nes.

Kli­mat­hot

En plan är att byg­ga en la­da på går­den där de kan ord­na mat­lag­nings­kväl­lar och events. Men så myc­ket stör­re pla­ne­rar de in­te att bli.

Ag­nes går för­bi höns­hu­set där hön­sen och an­kor­na bor ihop.

– An­kor­na fick gå ute tills de bör­ja­de van­da­li­se­ra. De åt upp min sal­lad och för­stör­de ra­bat­ter­na.

Ett mer svår­kon­trol­le­rat hot är det svens­ka kli­ma­tet. De fles­ta av oss minns våren 2017 som ovan­ligt oför­ut­säg­bar, med snö och ha­gel ena da­gen, sol och vär­me­böl­ja den and­ra.

– Vi mås­te ju job­ba med väd­ret. Visst har vi fått springa ner och täc­ka över lan­den när det plöts­ligt bör­jat hag­la, men när den värs­ta köld­knäp­pen kom ha­de vi som tur var in­te hun­nit sät­ta ut vå­ra plan­tor än, be­rät­tar Ag­nes.

Det finns fle­ra stor­ska­li­ga jord­bruk i när­he­ten, men som eko­lo­gis­ka små jord­bru­ka­re kän­ner de sig en­sam­ma.

– Jag ha­de gär­na sett att vi var fle­ra här som kun­de hjäl­pa varand­ra, jag är rätt för­vå­nad att vi in­te är fler. Men jag tror att det kom­mer, sä­ger Mau­ritz.

Jag ha­de gär­na sett att vi var fle­ra här som kun­de hjäl­pa varand­ra.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

AR­BETS­TID. Ag­nes Lars­son Storm­gaard och Mau­ritz Storm­gaard le­ve­re­rar färs­ka grön­sa­ker till Bot­kyr­ka­bor he­la som­ma­ren.

DRÖMBOENDE. I det rö­da hu­set på går­den bor pa­ret och Mau­ritz dött­rar.

JORD TILL BORD. Grön­sa­ker­na från Kars­ham­ra ham­nar på lyx­kro­gar i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.