Få vill ge som­mar­jobb till unga

Det be­hövs fler som­mar­jobb att väl­ja på. Det me­nar Christof­fer och Kal­le, två av 100 ung­do­mar i som fått jobb via Sa­lems kom­mun i år. – Det finns ju jät­te­många ar­bets­plat­ser i cent­rum som kan ta emot, fö­re­slår Christof­fer.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - Fri­da Wänelöf

I år er­bju­der Sa­lems kom­mun 100 ung­do­mar som­mar­jobb. Det är 42 plat­ser fär­re än för­ra året, men fler än vad kom­mu­nen nor­malt bru­kar er­bju­da.

De fles­ta är in­om kom­mu- nens eg­na verk­sam­he­ter. För­sö­ket att ut­ö­ka sam­ar­be­tet med pri­va­ta fö­re­tag har in­te gett re­sul­tat.

– Två fö­re­tag har vi­sat in­tres­se, det ena pas­sa­de in­te pe­ri­o­der­na och för det and­ra stäl­ler fack­för­e­ning­en krav på en hög­re lö­ne­ni­vå, sä­ger Christi­na Häck­ner, so­ci­al­chef i Sa­lem.

Christof­fer Sand­berg och Kal­le Ren­ner har fått sitt förs­ta jobb på Möl­le­ba­det. De rö­jer sly vid kan­ten av gräs­mat­tan.

Kal­le trivs bra på job­bet, be­rät­tar han.

– Det är gans­ka lä­ro­rikt och att ha en lön är ju najs.

Christof­fer Sand­berg hål­ler med.

– Jag kom­mer ta med mig att det är vik­tigt att in­te skrä­pa ner, sä­ger han och för­kla­rar att de fått stä­da upp hund­ra­tals fim­par.

De kom­mu­na­la som­mar­job­ben i Sa­lem krä­ver ing­en ti­di­ga­re er­fa­ren­het. Men al­la får in­te jobb.

– Näs­tan he­la min klass har sökt, men ba­ra tre har fått, sä­ger Christof­fer.

Han tyc­ker att det vo­re bra om fö­re­ta­gen i cent­rum er­bjöd som­mar­jobb.

– Då skul­le folk slip­pa sit­ta hem­ma, sä­ger Kal­le Ren­ner.

Väns­ter­par­ti­et i Sa­lem fö­re­sla­git som­mar­jobb in­om för­e­nings­li­vet.

– Tan­ken är god, men för­e­ning­ar­na i Sa­lem är väl­digt små, så jag räk­nar in­te med att de ska kun­na ta emot, sä­ger Christi­na Häck­ner.

Till näs­ta som­mar hop­pas Ka­rin Nor­den­malm, som an­sva­rar för som­mar­job­ben i kom­mu­nen, ta fram fler abets­plat­ser.

– Vi kom­mer gö­ra en ny sats­ning till näs­ta år.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

NY PÅ JOB­BET. ”Jag har lärt mig att an­vän­da träd­gårds­verk­tyg”, sä­ger Kal­le Ren­ner, 16 år, till hö­ger, som job­bar sin and­ra vec­ka nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.