Svar di­rekt: Vi kan bli bätt­re och spa­ra – sam­ti­digt

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz (S), ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de

Vi i Bot­kyr­ka har länge sat­sat på vå­ra för­sko­lor och sko­lor. Det kom­mer vi fort­sät­ta att gö­ra. I år har vi höjt lä­rar­lö­ner­na med 1 200 kro­nor ut­ö­ver det or­di­na­rie lö­ne­påsla­get, vi har ökat elev­peng­en och gett ex­tra peng­ar till sko­lor med sto­ra be­hov. Dess­utom ge­nom­för vi den störs­ta sats­ning­en i Botkyrkas histo­ria på nya för­sko­lor.

Vi ska fort­sät­ta des­sa sats­ning­ar men kom­mer sam­ti­digt att se till att vår verk­sam- het be­drivs så ef­fek­tivt som möj­ligt.

Un­der hös­ten kom­mer vi att be­slu­ta vil­ka ef­fek­ti­vi­se­ring­ar som ska ge­nom­fö­ras. Jag för­står fac­kets så­väl som in­sän­dar­skri­ben­tens oro över det­ta. Men i dag finns det verk­sam­he­ter som går på knä­na av re­surs­brist me­dan and­ra har fler re­sur­ser än de be­hö­ver och de an­vän­der in­te dem på ett ef­fek­tivt sätt. Det­ta är bå­de orätt­vist och ne­ga­tivt för vå­ra barn och ung­do­mar.

Jag står där­för fast vid att det finns bå­de möj­lig­het och be­hov av ef­fek­ti­vi­se­ring i vå­ra verk­sam­he­ter. Det kan till ex­em­pel va­ra köp av onödigt dy­ra in­ven­ta­ri­er, di­gi­ta­la red­skap som vi in­te an­vän­der fullt ut, öka­de kost­na­der för kon­sultvi­ka­ri­er och lo­ka­ler som står tom­ma.

Vi har ock­så pro­blem med ökan­de kost­na­der för sjuk­skriv­ning­ar. På någ­ra år har des­sa ökat med ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor. Un­der hös­ten kom­mer vi där­för att på­bör­ja en kraft­sam­ling för att mins­ka sjuk­skriv­ning­ar­na. Att ef­fek­ti­vi­se­ra och va­ra kost­nads­med­ve­ten är in­te det­sam­ma som att skä­ra ned och för­säm­ra. Jag är över­ty­gad om att vi stän­digt mås­te se över vå­ra kost­na­der och öka verk­sam­he­ter­nas kva­li­tet. Det­ta ska ske sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.