Lo­ka­la ny­he­ter – en frå­ga om geo­gra­fi?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 -

N är den här tid­ning­en går till tryck är grup­pen Ung i Sve­ri­ges sitt­strejk, som pro­te­ste­rar mot av­vis­ning­ar­na av unga en­sam­kom­man­de till Af­gha­nis­tan, in­ne på sin fem­te dag. Från bör­jan be­stod de strej­kan­de mest av ung­do­mar med ur­sprung i Af­gha­nis­tan, men un­der vec­kan har allt fler stockholmare slu­tit upp. Så många att ma­ni­fes­ta­tio­nen har fått flyt­tas från Mynt­tor­get till det rym­li­ga­re Med­bor­gar­plat­sen. Många av dem, bå­de ung­do­mar­na och de som vi­sar sitt stöd, hör hem­ma på söd­ra si­dan.

Ma­ni­fes­ta­tio­nen har fått myc­ket upp­märk­sam­het i me­dia och på so­ci­a­la me­di­er. På näs­ta upp­slag i den här tid­ning­en finns en ar­ti­kel där en av ung­do­mar­na in­ter­vju­as.

Som lo­kal­tid­ning sit­ter det i rygg­mär­gen att fo­ku­se­ra på det eg­na om­rå­det, på det som hän­der på söd­ra si­dan. Men om många av vå­ra lo­ka­la lä­sa­re är en­ga­ge­ra­de i nå­got som hän­der ut­an­för kommun­grän­sen, hur gör vi då? Den här gång­en val­de vi att skri­va, fast ny­he­ten ut­spe­lar sig ut­an­för vårt eg­na om­rå­de. Hur tyc­ker du att vi bor­de tän­ka?

PET­TER BECKMAN, JO­NAS GRÖNVIK, FRI­DA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.