De blir som barn i Sa­lems sko­gar

Spring. Kryp. Hop­pa. Klätt­ra. Lyft. Det finns nog in­te en mus­kel som får vi­la när Sa­lems nya hin­der­ba­ne­gäng sät­ter fart över stock och sten.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Rasmus Panagiotis Columbus rasmus@sodra­si­dan.se

– Det här kom­mer bli ex­akt så job­bigt som du själv vill.

Ett gäng Sa­lem­bor och en li­te ner­vös Söd­ra Si­dan-re­por­ter står i en halv­cir­kel på Gar­nud­dens ute­gym. Vad de in­te vet är att de snart, fullt på­kläd­da, ska springa i mid­je­högt vat­ten ge­nom Ut­trans vass.

Men mer om det se­na­re. Sa­lem och Rön­ninges OCRgrupp ska­pa­des av Mi­kael Sjösten, för näs­tan ex­akt en vec­ka se­dan.

– Jag kör­de här med en kom­pis i hös­tas och kän­de att jag vil­le gö­ra nå­got mer av det. Det ska in­te va­ra kom­mer­si­ellt, ut­an gra­tis för al­la som vill va­ra med. Och det ska va­ra oför­ut­säg­bart och en­kelt, det en­da du be­hö­ver är do­jor och oöm­ma klä­der, sä­ger han.

Nu är pla­nen att de ska kö­ra till­sam­mans var­je sön­dag och för da­gens pass har Mi­kael Sjösten för­be­rett ett lopp på cir­ka fem kilo­me­ter, med ett fem­ton­tal hin­der.

– Vi bör­jar med att springa upp­för den där bac­ken. Den är gans­ka brant. Sen kör vi över och un­der de där tynglyft­nings­stoc­kar­na, som en klas­sisk hin­der­ba­na, och sen upp­för bac­ken igen...

Grup­pen vär­mer upp, sen far de iväg. Söd­ra Si­dan ha­kar på. Vi spring­er upp­för bac­kar, hjälps åt över och un­der hin­der, lyf­ter stoc­kar.

– In­nan har jag trä­nat en del på gym, men jäm­fört med det här är det som natt och dag, pus­tar Pe­ter Lin­dahl, ef­ter att ha gett fing­ret åt en stor stock han pre­cis slä­pat ett 30-tal me­ter.

Vi spring­er vi­da­re. Plöts­ligt stan­nar Mi­kael Sjösten upp.

– Här ska vi ner! Se upp, för det blir rik­tigt djupt på si­na stäl­len, sä­ger han och pe­kar mot Ut­trans vat­ten.

Al­la va­dar ut, vatt­net når upp till brös­tet. Ge­nom vas­sen, upp på land och så klaf­sa vi­da­re i löp­spå­ret.

Ett an­tal hin­der och slä­pan­de på stoc­kar se­na­re är vi fram­me. Rön­ninge­bor­na Kristoffer och Ka­ta­ri­na Mon­te­ni­us dric­ker vat­ten och pus­tar ut. Det var förs­ta, men an­tag­li­gen in­te sista gång­en de var med.

– Det var en ro­lig form av trä­ning! Man rör sig, men har än­då kul. Och det var bra att det är nå­got man kan gö­ra oav­sett ål­der, vå­ra barn som är el­va och sju kun­de ock­så va­ra med, sä­ger Kristoffer.

Men var­för vill en ut­sät­ta sig för att springa ge­nom kärr och krav­la runt på mar­ken un­der hin­der? Att ut­ma­na sig själv och det so­ci­a­la i spor­ten är någ­ra av sa­ker­na del­ta­gar­na lyf­ter.

– Och så är det li­te barns­ligt ock­så. Det är ro­ligt att kry­pa runt el­ler att gå ner i vatt­net. Det är an­norlun­da och ef­ter att ha gjort det känns det lät­ta­re att fort­sät­ta springa, sä­ger Pe­ter Lin­dahl.

Och även om det stund­vis är tungt och smut­sigt är Mi­kael Sjösten över­ty­gad om att näs­tan al­la kan kan kö­ra hin­der­ba­ne­lopp och må bätt­re på kö­pet – han själv fast­na­de när han märk­te att hans rygg­pro­blem försvann av trä­ning­en.

– Det är ju nå­got fel när man ser kom­pi­sar som kan bänk­pres­sa 100 ki­lo, men får ryggskott när de ska flyt­ta te­gel­ste­nar från väns­ter till hö­ger el­ler in­te kan åka pul­ka med si­na barn. Krop­pen är ju gjord för att hänga och springa över sa­ker, in­te för att gö­ra bi­cep­scurls över en ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.