Bil­skjuts till sko­lan blir lätt en ond cir­kel

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sodra Sidan -

Ida­gar­na åter­vän­der tu­sen­tals barn i Skär­hol­men och Bot­kyr­ka till sko­lan ef­ter som­mar­lo­vet. Det blir gle­sa­re på strän­der och i par­ker och träng­re på tun­nel­ba­nan och pendeln igen. Men ock­så på vägar­na.

Skol­start in­ne­bär fler stres­sa­de för­äld­rar på vägar­na i rus­nings­tra­fik. Och även om am­bi­tio­nen är att gå och cyk­la till sko­lan of­ta­re glöms det lätt bort när väd­ret blir trista­re och morg­nar­na mör­ka­re. När fler kör bil till sko­lan blir tra­fi­ken rö­ri­ga­re, går lång­sam­ma­re och blir stres­si­ga­re. Det känns otryg­ga­re att gå med små barn, el­ler lå­ta stör­re barn gå själ­va. Så fler väl­jer att skjut­sa med bil. Och så fort­sät­ter spi­ra­len...

På si­dan 10 be­rät­tar vi om hur fart­ka­me­ror gjort tra­fik­si­tu­a­tio­nen tryg­ga­re vid sko­lor­na längs Hä­rads­vä­gen i Se­gel­torp. Men fler in­sat­ser be­hövs, me­nar Em­ma Li­dell som job­bar med säk­ra skol­vä­gar i Hud­dinge.

I för­ra num­ret skrev vi om en un­der­sök­ning som vi­sar att stock­hol­mar­na är bland de säms­ta i Sve­ri­ge på att cy­kel­pend­la till job­bet. Att många för­or­ter är bygg­da med bi­len i fo­kus pe­kas ut som en av an­led­ning­ar­na. Hur gör ni för att ta er till sko­lan och job­bet? Och hur skul­le ni egent­li­gen vil­ja gö­ra?

PETTER BECKMAN, JO­NAS GRÖNVIK, FRIDA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HANNA THÅSTRÖM, RASMUS PA­NA­GI­O­TIS COLUMBUS OCH PA­TRI­CIA PAL­MA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.