Nya snabb­tåg hop­par över Tul­linge

Tum­ba­bor­na får fler tåg och kor­ta­re res­tid in mot ci­ty i rus­nings­tra­fik. Tul­linge­bor­na får fär­re tåg. Så blir det när de nya snabb­tå­gen sätts in på pendeln om SL får som de vill.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södra Sidan - TUM­BA/TUL­LINGE An­na Sjögren

I de­cem­ber ska de nya snabb­tå­gen på pendeln tas i tra­fik. Det är ex­tra­tåg som sätts in i rus­nings­tra­fik för att kor­ta res­ti­der­na för lång­vä­ga pend­la­re ge­nom att hop­pa över vis­sa sta­tio­ner, så kal­lat skip stop.

Nu har SL skic­kat in en an­sö­kan till Tra­fik­ver­ket om hur de nya snabb­tå­gen ska kö­ra när de tas i tra­fik: Tum­ba och Rön­ninge får fy­ra snabb­tåg un­der rus­nings­tra­fik och pend­lar­na från de sta­tio­ner­na gör en tids­vinst på tre mi­nu­ter in till ci­ty.

Hop­par över Tul­linge

Tul­linge­bor­na dä­re­mot får nöja sig med att se de nya tå­gen su­sa för­bi.

– Ja, de sä­ger att de nya tå­gen ska hop­pa över Tul­linge, det känns in­te bra, sä­ger Shi­la Best, som sit­ter och vän­tar på tå­get mot stan.

Gabri­el Mel­ki (S), sam­hälls­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de är kri­tisk.

– Vi har va­rit emot skip­stop­pen. Vi vill att det ska gå fler tåg från vå­ra sta­tio­ner, in­te fär­re. Vi kom­mer ha en di­a­log för att för­sö­ka på­ver­ka det­ta.

Tra­fik­ver­ket vän­tas fat­ta be­slut om SL:s an­sö­kan i sep­tem­ber. De nya snabb­tå­gen tas i tra­fik i de­cem­ber, men på grund av bygg­ar­be­ten på Sö­der­täl­je sta­tion så får Tum­ba och Rön­ninge vän­ta tills au­gusti 2018 på de nya snabb­tå­gen.

Ny upp­gång vik­ti­gast

På Tul­linge sta­tion är den evigt obe­sva­ra­de frågan om en ny upp­gång till pen­del­tågs­sta­tio­nen vik­ti­ga­re än den om snabb­tåg. Det är fak­tiskt det en­da kla­go­mål Tul­linge­bon Mar­tin Gun­nars­son har på pendeln.

– Ja, det vo­re bra, det är jät­tetrångt när al­la ska in och ut ge­nom en upp­gång sam­ti­digt.

Vi vill att det ska gå fler tåg från vå­ra sta­tio­ner, in­te fär­re.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

VÄN­TAR. Shi­la Best vill gär­na se fler tåg i låg­tra­fik och ha en till pen­del­tågs­upp­gång på Tul­linge sta­tion. Här till­sam­mans med Eze Best.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.