Unga gjor­de fint i cent­rum

Mel­lan­pla­net i Vår­by gård cent­rum har fått ett re­jält lyft. Un­der åt­ta vec­kor har ung­do­mar käm­pat för att gö­ra cent­rum till en tryg­ga­re plats. – Vux­na som ti­di­ga­re såg ner på oss he­jar på. Man blir stolt, sä­ger Ra­mo Tavukcu.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södra Sidan - Jo­nas Go­sen­de Grönvik VÅR­BY GÅRD jo­nas@sodra­si­dan.se

– Vi har må­lat, ren­sat ogräs. Tvät­tat be­tong­en på tun­nel­ba­ne­väg­gen med hög­tryckstvätt. Ja, du ser ju skill­na­den, sä­ger Di­la­ra Öz­de­mir och pe­kar stolt.

Un­der som­mar­lo­vets nio vec­kor har Di­la­ra och 120 and­ra som­mar­job­ba­re i pro­jek­tet Till­sam­mans för Vår­by job­bat hårt för att gö­ra cent­rum till en tryg­ga­re plats.

Skill­na­den fö­re och ef­ter är slå­en­de.

– Vi viss­te att vi vil­le ha en för­änd­ring. Men det är ung­do­mar­na som har kom­mit fram till vad som be­hö­ver gö­ras, be­rät­tar cent­rum­vär­den Ivica Bu­ra­zin från fas­tig­hets­ä­ga­ren Bal­der.

Cent­rum är Vår­by gårds hjär­ta. Men många äld­re har länge und­vi­kit trap­por­na för­bi just mel­lan­pla­net, be-

Det har va­rit li­te av en fri­tids­gård här.

rät­tar Ra­mo Tavukcu.

– Det har va­rit li­te av en fri­tids­gård här. Vi vill att al­la ska kän­na sig väl­kom­na till mel­lan­plan. Att det blir en plats där man sät­ter sig med si­na barn och äter glass.

Stäm­ning­en mel­lan unga och vux­na har ti­di­ga­re va­rit li­te stel, be­rät­tar Avi­rup Das, pro­jekt­le­da­re.

– Det är bätt­re nu. Vi har fått myc­ket po­si­tiv feed­back och be­röm. Man har bör­jat pra­ta mer med varand­ra, sä­ger Avi­rup.

Även när man tar av sig ar­bets­klä­der­na blir man igen­känd som nå­gon som bryr sig om om­rå­det, be­rät­tar Ra­mo.

– Det har hänt mig fle­ra gång­er, när jag va­rit här i mi­na ci­vi­la klä­der. Folk kom­mer fram och tip­sar om idéer vad vi kan för­bätt­ra. Det känns bra.

FO­TO: JO­NAS GO­SEN­DE GRÖNVIK

TILL­SAM­MANS. Ra­mo, Di­la­ra, Avi­rup och Ivica har job­bat för att lyf­ta mel­lan­plan i Vårby gård cent­rum i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.