Jessica Andersson

Hon slog ige­nom med dun­der och brak i Me­lo­di­festi­va­len 2003 med Gi­ve me your lo­ve. Nu är sång­få­geln från Troll­hät­tan till­ba­ka – och Jessica Andersson dröm­mer om en ny tri­umf. – Att få sjunga, det är det jag äls­kar att gö­ra, sä­ger hon.

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehåll - Text: Jo­han Gun­nars­son

1 Vil­ket är ditt bäs­ta min­ne från Me­lo­di­festi­va­len?

– Det är ju vins­ten 2003 (när Jessica till­sam­mans med Mag­nus Bäcklund bil­da­de grup­pen Fa­me och vann med lå­ten

Gi­ve me your lo­ve), en hän­del­se i mitt liv som jag än i dag in­te rik­tigt kan grep­pa. Jag vet att det har hänt, men det är svårt att ta in det. Den lå­ten hål­ler fort­fa­ran­de, den är jag stolt över.

2 Vad är det bäs­ta med att stå på scen?

– Att jag får sjunga, det är det jag äls­kar att gö­ra. Det är nå­got häftigt som hän­der när jag går upp på en scen, fram­för allt när det finns en publik. Det ger en ad­re­nalin­kick, en ener­gi­kick, som är svår att för­kla­ra.

3 Vad är det värs­ta som kan hän­da?

– Ha­de du frå­gat mig för tio år se­dan ha­de jag sagt att det vo­re att kom­ma bort sig i en text och sjunga fel. Men som nå­got äld­re och mer ru­ti­ne­rad så är det in­te så all­var­ligt. Det är okej att gö­ra fel om man gör det snyggt. Tap­par man bort sig i tex­ten kan jag i dag skrat­ta åt det och gö­ra en grej av det. Men värst, det vo­re väl om man ska­dar sig på nå­got sätt.

4 Vad dröm­mer du om?

– En fi­nal­plats (i årets Me­lo­di­festi­val), det ha­de va­rit grymt. Men i ett stör­re per­spek­tiv dröm­mer jag om att få

va­ra frisk och trygg och lyck­lig. Och att jag får hål­la på med det här jag gör.

5 Vem skul­le spe­la hu­vud­rol­len i fil­men om ditt liv?

– Ed­da Mag­nus­son. Jag tyc­ker hon var fan­tas­tisk i fil­men om Mo­ni­ka Zet­terlund. Mitt liv har va­rit upp och ner.... Jag gil­lar hen­ne.

6 Vil­ka tre per­so­ner tar du med dig till en öde ö?

– Min sam­bo och min son och nå­gon som kan un­der­hål­la oss, Da­ve Cha­pel­le.

7 Vil­ken är den vik­ti­gas­te mil­stol­pen i ditt liv?

– Per­son­ligt är det min son Li­am, han in­ne­bar ju en livs­för­änd­ring på högs­ta ni­vå. Det var då man fat­ta­de vad li­vet går ut på. De 15 åren med ho­nom är de bäs­ta i mitt liv. Pro­fes­sio­nellt är det vins­ten 2003.

8 Vil­ken ung­doms­synd ång­rar du mest?

– Jag har ald­rig va­rit i klam­me­ri med rätt­vi­san och jag var nog en gans­ka snäll och be­sked­lig tjej. Men jag sma­ka­de al­ko­hol när jag var 13 år förs­ta gång­en och det var en del fest när jag var ung som jag kanske in­te... Vid nå­got till­fäl­le tror jag att jag snat­ta­de hår­färg. Jag vil­le ha det, men ha­de inga peng­ar. Jag var rått­fär­gad och vil­le bli kas­tan­jebrun.

9 Vad gör dig rik­tigt glad?

– Min fa­milj. När jag får spen­de­ra tid med dem, kä­ka mid­dag med dem då kän­ner jag mig till freds med li­vet.

10 Om du skul­le by­ta kar­riär, vad skul­le du gö­ra då?

– In­nan jag slog ige­nom som ar­tist job­ba­de jag in­om äldre­omsor­gen. Jag är ut­bil­dad un­der­skö­ters­ka i grun­den och vill job­ba med män­ni­skor. Jag skul­le väl­ja ett yr­ke där jag får hjäl­pa män­ni­skor på nå­got sätt. Det skul­le kän­nas gi­van­de.

11 Vil­ket är det märk­li­gas­te ryk­te du har hört om dig själv?

– Som of­fent­lig per­son räc­ker det att goog­la sig själv så hit­tar man en mas­sa kons­tig­he­ter. För nå­got år se­dan läs­te jag på ett fo­rum att en kil­le i Väs­terås skri­vit att jag var så för­äls­kad i ho­nom att jag ha­de ta­git en taxi från Troll­hät­tan till Väs­terås ba­ra för att träf­fa ho­nom. Det lå­ter ju jät­te­dyrt med taxi så långt. Hur kom­mer man ens på en så­dan grej? Det har i al­la fall in­te hänt.

12 När tyc­ker du sämst om dig själv?

– Hmm... Jag vet in­te om jag nå­gon­sin tyc­ker det egent­li­gen. Det är klart att man gjort sa­ker man ång­rat, men jag för­sö­ker gö­ra bra sa­ker. Men det är klart, när man vak­nar upp en sön­dag ef­ter att ha va­rit ute och slar­vat och druc­kit li­te för myc­ket vin, och in­se att da­gen är för­störd, då skul­le man vil­ja va­ra en li­te bätt­re män­ni­ska.

13 Vil­ket är det kons­ti­gas­te stäl­let du har vak­nat på?

– Jag har ju va­rit rätt sköt­sam på det sät­tet, men jag har nog vak­nat bakom scen ef­ter en tupp­lur i vän­tan på ett showca­se.

14 Har du bli­vit star­struck?

– Ja, många gång­er. 2003 var det stör­re för mig att Ca­ro­la var pro­gram­le­da­re (för Me­lo­di­festi­va­len) än att jag skul­le täv­la. Det var stort för mig att träf­fa hen­ne och det är det fort­fa­ran­de, men nu kan jag i al­la fall pra­ta med hen­ne ut­an att stam­ma. Och Lill-babs, hon är fan­tas­tiskt! 2006 sjöng jag en ­du­ett med Ro­nan Ke­a­ting. Han var jät­tes­tor då och det var ett spe­ci­ellt mö­te.

Jessica Andersson Bäcklund och Mag­nus vann svens­ka Me­lo­di­fes­ti­va­len 2003 med Gi­ve me your lå­ten lo­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.