Energiboosta – så mo­tar du trött­he­ten

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehåll - Text: Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau Fo­to: Ste­fan Matts­son

När ky­lan ta­git oss i be­sitt­ning kan det va­ra svårt att fo­ku­se­ra på an­nat än att hål­la sig varm och va­ken.

Men med rätt trä­ning och tänk kan du i stäl­let nju­ta av års­ti­den.

Följ häl­so­in­spi­ra­tö­ren Te­re­se Alvéns råd för att by­ta ut vin­ter­depp mot vin­ter­pepp.

När vi träf­fas i Stock­holm har Te­re­se Alvén, per­son­lig trä­na­re och häl­so­in­spi­ra­tör som skri­ver om kost och trä­ning, lunch­rast och trä­nings­klä­der­na på sig. In­te så kons­tigt, ef­tersom vi ska fo­ta trä­nings­bil­der. Men det är in­te ­ba­ra i dag hon är klädd för att springa in­nan ma­ten.

– Jag bru­kar gå ut på lunch­ras­ten och jog­ga el­ler pro­me­ne­ra en stund, sä­ger hon.

Det är ock­så ett av hen­nes tips

på hur man be­hål­ler ener­gi­ni­vå­er­na över vin­tern, att kom­ma ut någ­ra mi­nu­ter un­der lun­chen för att få frisk luft. För att in­te bli fast in­om­hus är det bra att all­tid ha med sig mös­sa, van­tar och var­ma klä­der så att man lät­ta­re kla­rar av ky­lan.

– Så här års är det mörkt när man går till job­bet och mörkt när man kom­mer hem. Då är det ext­ra vik­tigt att kom­ma ut me­dan det fak­tiskt är ljust ute. Det be­hövs för att man ska kän­na sig pigg på ef­ter­mid­da­gen och kväl­len.

När so­len har lyst med sin från­va­ro ett bra tag är en van­lig kon­

se­kvens D-vi­ta­min­brist. D-vi­ta­min bil­das i hu­den när vi är ute i so­len och är vik­tigt för bland an­nat ske­let­tet och ett starkt im­mun­för­svar. Trots att vi går ut när so­len väl ski­ner är det of­tast ba­ra an­sik­tet som är av­klätt un­der vin­tern och de sva­ga strå­lar­na når väl­digt li­te yta.

– D-vi­ta­min är of­ta till­satt i me­je­ri­pro­duk­ter och finns na­tur­ligt i fet fisk så till ex­em­pel lax kan man för­sö­ka äta ex­tra av. Äter man va­ri­e­rat får man of­tast i sig allt man be­hö­ver men just D-vi­ta­min kan va­ra bra att ta i ta­blett­form. Men jag skul­le än­då re­kom­men­de­ra att man pra­tar med en lä­ka­re in­nan man bör­jar med kost­till­skott, sä­ger Te­re­se Alvén.

När trött­he­ten slår till är det lätt att sö­ka snab­ba kic­kar ge­nom kaf­fe och go­dis. För att und­vi­ka att blod­sock­ret dip­par kan man för­de­la kos­ten över da­gen och äta mind­re por­tio­ner of­ta­re. Men att ve­ta vad mål­ti­der­na ska be­stå av för att man ska hål­la sig frisk kan va­ra svårt. Of­ta hör man om så kal­la­de su­per­fruk­ter och di­ver­se pul­ver som ut­lo­var god häl­sa och ener­gi, men Te­re­se Alvén me­nar att det vik­ti­gas­te är att för­sö­ka få i sig li­te av allt och att ma­ten är nä­ringstät, det vill sä­ga in­ne­hål­ler myc­ket vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler.

– Det be­hö­ver in­te va­ra avan­ce­rat, ut­an det vik­ti­gas­te är att det är va­ri­e­rat. Ät myc­ket grönt och la­ga till ex­em­pel vär­man­de gry­tor,

Så här års är det ex­tra vik­tigt att kom­ma ut me­dan det är hyf­sat ljust ute

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.