Tryg­ga­re med vär­me­var­na­re!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat - (GG)

En brand­var­na­re har väl de fles­ta hem­ma, men hur många har hört ta­las om en vär­me­var­na­re? Den här smar­ta sa­ken från Sch­nei­der-Electric sig­na­le­rar när en tem­pe­ra­tur­höj­ning blir far­lig i till ex­em­pel kök och tvätt­stu­ga. Vi täv­lar nu ut två styc­ken ­( vär­de cir­ka 695 kr).

Sva­ra på frå­gan: Vil­ken är den plats i en lä­gen­het där flest brän­der star­tar?

Mej­la ditt svar till son­dags­tav­ling@af­ton­bla­det.se ­el­ler skic­ka ett vy­kort till ­Af­ton­bla­det ­Sön­dag, 105 18 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med

” Vär­me­var­na­re” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer.

Sva­ret vill vi ha se­nast den 21 feb­ru­a­ri och ­vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags ­Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.