Kan jag li­ta på ho­nom ef­ter and­ra otro­he­ten?

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Malena - ” Svi­ken ggr två”

För två år se­dan fick jag re­da på att min sam­bo gått till sängs med en an­nan. Vi pra­ta­de ige­nom det och han var ång­er­full och lo­va­de att det ald­rig skul­le hän­da igen.

Ibland har jag oro­at mig än­då men han har all­tid stått fast vid sitt löf­te.

Än­då har det pre­cis hänt igen, den­na gång på en kick off med job­bet. Han för­säk­rar att det in­te be­tyd­de nå­got och vi har för­so­nats än­nu en gång. Vi har ju barn ock­så att ta hän­syn till. Så kom­mer tviv­let på mig och jag und­rar om jag gör rätt. Kom­mer det att hän­da igen? Stäm­mer det att det in­te be­ty­der nå­got för ho­nom?

Kan han ta så lätt på sex med en an­nan? Kom­mer han att gö­ra om det när jag nu gått med på en för­so­ning igen? Är det in­te så att han kanske är den sor­ten som all­tid kom­mer att be­dra?

Att du fort­sät­ter in­ne­bär att du får le­va med en viss osä­ker­het och det är ba­ra du som kan sva­ra på om det är värt det. Men det bru­kar in­te fun­ge­ra att ba­ra sväl­ja sin be­svi­kel­se och gå vi­da­re som om ing­et hänt.

När jag träf­far and­ra i sam­ma si­tu­a­tion bru­kar jag lå­ta dem fun­de­ra över vad part­nern be­ty­der för dem och hur det skul­le bli att le­va en­sam och bry­ta upp. Men ock­så se om det finns möj­lig­he­ter att ut­veck­las till­sam­mans ge­nom att gå i par­te­ra­pi el­ler hit­ta and­ra sätt att få till­ba­ka tilli­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.