The­re­se Sherlun­da: Dej­ter­na kän­des mer som an­ställ­nings­in­ter­vju­er

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Jag blev an­mäld av en kom­pis. Man mås­te vå­ga li­te i li­vet, så jag tac­ka­de ja. Jag rör mig ju van­ligt­vis in­te ute i sär­skilt sto­ra um­gäng­eskret­sar. De fles­ta av mi­na vän­ner le­ver fa­mil­je­liv, och jag har ing­en stör­re lust att gå ut på kro­gen en­sam. Så då finns ba­ra nät­dej­ting kvar. Där ska man sit­ta och skri­va till varand­ra länge ­in­nan man kän­ner sig re­do att ses. Och så kanske man än­då in­te har nå­gon ke­mi. Jag or­kar in­te rik­tigt med det läng­re. Så jag kän­de att pro­gram­met kun­de bli en bra mark­nads­fö­ring av mig själv. I pre­sen­ta­tio­nen går man ju till det göt­ti­gas­te i mit­ten på en gång.

Att va­ra med var verk­li­gen som en berg-och­dal­ba­na. Man läm­nar ut sig själv, är öp­pen med att man sö­ker kär­le­ken och man gör det un­der li­te konst­la­de for­mer. Man är ju trots allt del av ett kon­cept, och det är li­te svårt att för­kla­ra för folk ut­an­för ex­akt hur upp­styrt allt är. För mig tog till ­ex­em­pel he­la in­spel­ning­en ba­ra fy­ra och en halv dag. Och man får väl­digt li­te tid med brev­skri­var­na. Jag kanske träf­fa­de var­je per­son allt som allt tju­go mi­nu­ter. Så det gäl­ler att verk­li­gen stäl­la rätt frå­gor, de kor­ta stun­der man har.

Jag har ju tit­tat på ti­di­ga­re ­sä­song­er och är helt över­ty­gad om att man kan hit­ta kär­le­ken i Bon­de sö­ker fru. Men då mås­te rätt per­son skri­va. Jag gav ab­so­lut mi­na kil­lar en chans. Men jag kän­de näs­tan di­rekt att vi la­de vå­ra re­la­tio­ner på en vän­skaps­ni­vå. Dej­ter­na kän­des mer som an­ställ­nings­in­ter­vju­er. Kil­lar­na tog in­te rik­tigt för sig, och jag le­tar ef­ter en per­son som är fram­åt. När jag ­val­de att in­te gå vi­da­re med nå­gon av dem var pro­duk­tio­nen väl­digt för­stå­en­de. De sa att de ha­de fat­tat gans­ka di­rekt att det där pir­ret ­in­te fanns med. Men jag tyc­ker än­då att det var en ro­lig upp­le­vel­se. Och i de and­ra bön­der­na har jag verk­li­gen hit­tat nya, go­da ­vän­ner. Vi de­lar nå­got som ba­ra vi som va­rit med kan för­stå.

Fo­to: STE­FAN JER­RE­VÅNG

GAV DET EN CHANS. The­re­se Sherlun­da kän­de ing­et pirr med nå­gon av brev­skri­var­na i Bon­de sö­ker fru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.