Slank med sta­bilt blod­soc­ker!

Söndag (Aftonbladet) - - Mode -

Sam­ban­det mel­lan in­tag av soc­ker och en ökad an­del kropps­fett har länge va­rit känt. Soc­ker i kos­ten sti­mu­le­rar in­su­lin­pro­duk­tio­nen. In­su­lin är ett hor­mon som bland an­nat lag­rar fett i krop­pen. Med ett ökat in­tag av soc­ker blir re­sul­ta­tet där­för en hög­re an­del kropps­fett.

En oba­lans i blod­soc­ker­ni­vån kan gö­ra att du kän­ner dig trött. Det kan ock­så bi­dra till att du of­ta­re kän­ner dig hung­rig och söt­su­gen. Vid oba­lan­se­ra­de soc­ker­ni­vå­er ökar där­av ock­så ris­ken för oöns­kad vik­tök­ning.

Kick­start med Mul­ber­ry

Mul­ber­ry är en svensk in­no­va­tion som ger dig hjälp på vägen mot en sun­da­re kost­håll­ning. In­ne­hål­let av krom bi­be­hål­ler en nor­mal soc­ker­ba­lans. Med sta­bil soc­ker­ba­lans nor­ma­li­se­ras ap­ti­ten, suget ef­ter sött mins­kar och du kän­ner dig pig­ga­re. En mer häl­so­sam livs­stil blir ett na­tur­ligt re­sul­tat och du får en kick­start för att nå din triv­sel­vikt.

Var kö­per du Mul­ber­ry?

Mul­ber­ry kan du kö­pa i din häl­so­bu­tik el­ler på www.newnor­dic.se

Har du frå­gor ring gär­na New Nor­dics kund­tjänst 040-239520

Mul­ber­ry™ är en svensk in­no­va­tion som ger stöd på vägen mot en sun­da­re kost­håll­ning. Mull­bärs­blad har en lång tra­di­tion och kom­bi­ne­ras här med krom. Med ba­lan­se­rat blod­soc­ker är det lät­ta­re att nå och be­hål­la sin ide­al­vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.