Det är okej att lig­ga i sof­fan och ta en cho­klad­bit ibland

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

sop­por och gröt i vin­ter.

Känns det än­då omöj­ligt att släp­pa tan­ken på den där cho­kla­den? Ät den. För­bud ska­par lätt en fix­e­ring vid det du in­te får äta, pre­cis som att tvinga sig själv att trä­na när man verk­li­gen in­te vill kan ta ud­den ur rö­rel­seg­läd­jen.

– Det är okej att lig­ga i sof­fan och ta en cho­klad­bit ibland. Läg­ger du till ex­tra frukt, bär, grön­sa­ker och an­nan nä­ringstät mat i din kost kom­mer du i al­la fall in­te or­ka äta så myc­ket go­dis.

Te­re­se Alvén

me­nar att bland det vik­ti­gas­te för att lyc­kas med en häl­so­sam livs­stil är att ge sig själv de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na. Sätt rea­lis­tis­ka mål som du se­dan kan hö­ja i takt med din ut­veck­ling, i stäl­let för att ta på dig mer än du kla­rar för att se­dan kän­na att du miss­lyc­kas. Och pla­ne­ra för att gö­ra di­na mål enkla­re att ge­nom­fö­ra.

– Ha mellanmål och lun­cher för­be­red­da, då är ris­ken mind­re att du väl­jer nå­got onyt­tigt när suget kom­mer. Lägg fram trä­nings­klä­der da­gen in­nan och plan­lägg din trä­ning. Om du tän­ker trä­na ef­ter job­bet kan det va­ra bra att ha till ex­em­pel en ener­gi­bar i väs­kan så att du kan ge dig i väg di­rekt och in­te fast­na hem­ma.

Men det vik­ti­gas­te av allt tror Te­re­se Alvén är att tän­ka po­si­tivt och hit­ta lus­ten i trä­ning­en.

– För­sök att in­te gå runt och pra­ta om och tän­ka på hur trött du är. Tänk i stäl­let på att gö­ra val som du blir pig­ga­re av och för­sök hit­ta ett sätt att rö­ra dig på som du tyc­ker är kul.

En van­lig vin­ter­fäl­la är att he­la ti­den skju­ta upp trä­ning­en. Det är lätt att läg­ga sitt fo­kus på hur man ska se ut ”be­ach 2018” i stäl­let för att mo­ti­ve­ras av sin häl­sa och hur man mår i stun­den.

– Man tän­ker att man ska ta tag i det där sen, i stäl­let för att fak­tiskt gö­ra för­änd­ring­ar här och nu. Trä­ning känns job­bigt in­nan man kom­mer i gång men man mår all­tid bätt­re ef­teråt.

Te­re­se Alvén tips när det känns omöj­ligt att ta sig ur sof­fan är att tän­ka att man ger trä­ning­en en chans i fem mi­nu­ter. Om det fort­fa­ran­de känns hemskt när ti­den har pas­se­rat får man kry­pa till­ba­ka ned un­der fil­ten. – Ef­ter fem mi­nu­ter kom­mer man för­mod­li­gen vil­ja fort­sät­ta. Då har man har bru­tit stillasittandet och det värs­ta är re­dan gjort, sä­ger hon.

Och även om man skul­le slu­ta ef­ter fem mi­nu­ter så har man åt­minsto­ne rört på sig en li­ten stund.

Trä­ning känns job­bigt in­nan man kom­mer igång men man mår all­tid bätt­re ef­teråt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.