Fak­ta hiv

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Hälf­ten av al­la hiv-po­si­ti­va hål­ler sin sjuk­dom hem­lig.

Om man har råd och till­gång till dagens be­hand­ling kan hiv-po­si­ti­va le­va ett li­ka långt och friskt liv som hiv-ne­ga­ti­va.

Näs­tan 7 000 per­so­ner i Sve­ri­ge le­ver med hiv. Om­kring 300–500 nya fall rap­por­te­ras var­je år.

De fles­ta som fått hiv ge­nom sex­u­el­la re­la­tio­ner de se­nas­te åren upp­ges ha bli­vit smit­ta­de ut­om­lands, samt vid he­te­ro­sex­u­ell kon­takt.

År 2008 gavs Luc Mon­tag­ni­er och Fran­co­i­se Bar­ré-Si­nous­si, per­so­ner­na som upp­täck­te hiv-vi­ru­set, no­bel­pri­set i me­di­cin.

1996 kom de förs­ta ef­fek­ti­va bromsme­di­ci­ner­na.

Drygt 2 100 per­so­ner har gått bort på grund av aids i Sve­ri­ge

Glo­balt har över 30 mil­jo­ner män­ni­skor av­li­dit i aids.

Näs­tan 40 mil­jo­ner le­ver med hiv värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.