Vad är hiv och aids?

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Hiv och aids är in­te sam­ma sak. Hiv, som står för hu­mant im­mun­bristvi­rus, är ett vi­rus som sprids mel­lan män­ni­skor och som går att brom­sa. Aids – ac­qui­red im­mu­no­de­fi­ci­en­cy syndro­me, på svens­ka för­vär­vat im­mun­brist­syndrom – är ett sjuk­doms­till­stånd som or­sa­kas av att obe­hand­lad hiv har för­stört im­mun­för­sva­ret så myc­ket att man lätt drab­bas av and­ra sjuk­do­mar som då blir död­li­ga. Aids kan in­te smit­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.