Ocku­pa­tio­nen av So­ci­al­sty­rel­sen

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

1979 har RFSL käm­pat i åt­ta år för att få ho­mo­sex­u­a­li­tet stry­ket ur re­gist­ret över sjuk­do­mar. Trots det står det kvar på kod 302,00 som en men­tal rubb­ning och ano­ma­li, in­till schi­zo­fre­ni och an­ti­so­ci­al stör­ning. Un­der en tid har ho­mo­sex­u­el­la per­so­ner ringt och sjuk­skri­vit sig för att de ”kän­ner sig ho­mo­sex­u­el­la”. Ba­ra en per­son fick er­sätt­ning.

Un­der den ho­mo­sex­u­el­la fri­gö­rel­se­vec­kan, se­na­re Pri­de, i au­gusti 1979 sam­las ett fem­ti­o­tal ak­ti­vis­ter be­väp­na­de med ban­de­rol­ler, vis­sel­pi­por och fru­stra­tion på Ös­ter­malm i Stock­holm. De tar sig in till de som be­stäm­mer över sjuk­doms­klas­si­fi­ka­tio­nen och krä­ver att bli lyss­na­de på. Bar­bro Wes­ter­holm, då ny ge­ne­ral­di­rek­tör för So­ci­al­sty­rel­sen, lyss­nar på sam­ling­en som ta­git trapp­hal­len i be­sitt­ning och kod 302,00 stryks ur re­gist­ret sam­ma år. Det­ta kom att gå till histo­ri­en som ocku­pa­tio­nen av So­ci­al­sty­rel­sen.

Då­va­ran­de ge­ne­ral­di­rek­tör för So­ci­al­sty­rel­sen Bar­bro Wes­ter­holm mö­ter oc­ku­pan­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.