SALT PARADIS

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Resekoll -

Ska du åka nå­gon­stans 2018 ska du ta dig till Dji­bou­ti i öst­ra Afri­ka, skri­ver spans­ka El País och hän­vi­sar till re­segui­den Lo­ne­ly Pla­net. Det lil­la lan­det, in­klämt mel­lan So­ma­lia, Eri­trea och Eti­o­pi­en och med Je­men som närms­ta gran­ne på and­ra si­dan Bab al-Man­dab­sun­det, räk­nar in fan­tas­tis­ka land­skap, li­ka fan­tas­tis­ka och kla­ra vat­ten att dy­ka i, spek­ta­ku­lä­ra ”skor­ste­nar” ska­pa­de av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet, var­ma käl­lor, Abbé-sjön och As­sal, Dji­bou­tis mot­sva­rig­het till Dö­da ha­vet. Salt­sjön lig­ger syn­ner­li­gen lågt på 155 me­ter un­der havs­y­tan, värl­dens tred­je lägst be­läg­na plats. El País skri­ver vi­da­re att san­no­likt ing­en kom­mer att åka till Dji­bou­ti en­bart för strän­der­nas skull, men när man än­då är där ska man in­te mis­sa playa Sa­bles Blancs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.