Är det en äng­el som får mig att grå­ta?

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Terry -

?

Hej Ter­ry! Ibland kan jag få en varm käns­la i krop­pen, väl­digt spe­ci­ell, och sam­ti­digt bör­jar jag grå­ta. Det här sker un­der en kort stund, kanske 30 se­kun­der. Är det en äng­el? Jag und­rar ock­så om det är me­ning­en att jag ska flyt­ta? Får upp tan­kar om ett an­nat bo­en­de. Britt

Hej Britt! När du kän­ner den här kär­leks­ful­la käns­lan fyl­la din kropp och du bör­jar grå­ta, så tror jag in­te att det är tå­rar av sorgsen­het.

Jag tror att nå­gon där­up­pe va­kar över dig! Jag kän­ner att det med sä­ker­het är en kvin­na, och jag tror att det är på din mam­mas si­da. Vem hon än var så kän­de hon dig in­te så länge in­nan hon gick över till and­ra si­dan. Hon äls­ka­de dig då, och hon gör det fort­fa­ran­de. Hon kän­de din mam­ma väl­digt väl.

Hon vi­sar mig nu en bild från en olyc­ka. Det känns som att det var en tra­fi­ko­lyc­ka.

Jag ser en dam med en cy­kel, som lig­ger på mar­ken. Om in­te du kom­mer ihåg det­ta så är jag sä­ker på att nå­gon i din fa­milj kom­mer att gö­ra det, sär­skilt din mam­ma. När det gäl­ler din frå­ga om an­nat bo­en­de, ibland när vi får så­da­na tan­kar är det egent­li­gen an­de­värl­den som ger oss dem fast vi tror att det är vå­ra. Det gör de för att vi ska ha ett öp­pet sin­ne och va­ra re­do att ta emot för­änd­ring­ar som kom­mer när vi som minst anar det!

Se­dan får jag en bild som an­de­värl­den vill att jag för­med­lar till dig. Jag ser en stad som lig­ger vid ha­vet, och jag ser bå­tar och skepp.

Ti­di­ga­re fanns där en hamn där det låg många fis­ke­bå­tar. Jag får till mig år­ta­let 1967. Jag kan in­te sä­ga nu vad det be­ty­der, men jag har en käns­la av att du kom­mer att för­stå det med ti­den.

Sig­na­tu­ren Britt har frå­gor om si­na plöts­li­ga gråt­at­tac­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.