Ser du fram emot fes­ten av ”fel” or­sa­ker?

Söndag (Aftonbladet) - - Välkommen -

Mid­som­mar än­då. Vår vik­ti­gas­te hög­tid, vår san­na na­tio­nal­dag. Då det kan blå­sa små­snålt och va­ra nio plus­gra­der, och än­då går vi arm­krok runt en stång och sjung­er om ett ene­bärs­snår. Det som är spän­nan­de med hög­ti­der är att de fun­ge­rar som tidskaps­lar. Det går att glän­ta på loc­ket till mid­som­ma­ren 1985 och kän­na en kli­an­de krans och den skräck­blan­da­de för­tjus­ning­en när man for som en van­te: ”Åååååh, än slank han ner i di­ket!”

El­ler mid­som­mar 2001 som kän­des så evin­ner­ligt lång. ” Tänk att kloc­kan ba­ra är tre, och vi har re­dan så trev­ligt.” Och sen – swisch – var det sent och man var mygg­bi­ten, men det gjor­de ing­et för som­mar­nat­ten var ljus och ing­en vil­le gå och läg­ga sig.

Mid­som­mar i fing­er­van­tar, mid­som­rar i tält och den gång­en bar­net vann stor­vins­ten på cho­klad­hju­let.

Vis­sa tidskaps­lar från den­na svens­kas­te av da­gar har ett mör­ka­re in­ne­håll. Oro för fyl­lan har fun­nits där se­dan barn­do­men. Vux­na vars ton­fall blev lojt el­ler allt­för hur­tigt, blic­ken som förs­lö­a­des.

Barn mär­ker all­tid när vux­na är be­ru­sa­de. Som vux­en har jag ock­så oro­ats ibland, för nä­ra och kä­ra, även för mig själv.

”Det finns hund­ra­tu­sen­tals per­so­ner i Sve­ri­ge som dric­ker på ett skad­ligt sätt men som är so­ci­alt fun­ge­ran­de. De fles­ta av dem upp­fat­tar sig in­te som al­ko­ho­lis­ter och skul­le ald­rig dröm­ma om att sö­ka sig till den re­gul­jä­ra be­ro­en­de­vår­den”, sä­ger Sven Andréas­son, pro­fes­sor och över­läka­re i Al­ko­hol­rap­por­ten 2018.

Han an­ser att or­det ”al­ko­ho­list” gör stör­re ska­da än nyt­ta. Många ser park­bänks­fyl­lon fram­för sig och väg­rar sö­ka hjälp. Trots att risk­dric­kar­na finns bland di­rek­tö­rer, små­barns­mam­mor och ju­ri­dik­stu­de­ran­de. Och var­je per­son med al­ko­hol­pro­blem på­ver­kar många fler än den som dric­ker.

Till­hör du dem som vet inom dig att du läng­tar till mid­som­ma­raf­ton av fel skäl? Läng­tar du ef­ter lug­net som spri­der sig i krop­pen ef­ter det förs­ta gla­set, ef­ter skrat­tet som kom­mer med det tred­je? Tyc­ker du att en hög­tid ut­an al­ko­hol känns tom och trå­kig, näs­tan in­te värd att fi­ra alls?

Be­sök din vård­cen­tral. Det hand­lar in­te om att du ska läg­ga in dig på kli­nik ut­an om att få råd kring hur du kan mins­ka ditt dric­kan­de.

Gräv upp di­na eg­na tidskaps­lar: Hur ser di­na bäs­ta min­nen ut? Är du verk­li­gen full i dem?

På si­dan 64 tip­sar vi om go­da rät­ter till buffé­bor­det och dryc­ken som pas­sar till. Men tes­ta gär­na en drink på tran­bär­sjuice, spri­te och någ­ra hal­lon i stäl­let. El­ler byt ut snap­sen mot en ri­vig ing­e­färs­shot el­ler björks­av.

Glad mid­som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.