”Hjälp, jag blir in­te hård läng­re när vi ska ha sex”

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

?Jag är en tjej som har ge­ni­tal herpes. I dag har jag va­rit sing­el i snart fem år och haft två kor­ta för­hål­lan­den som av­slu­tats när jag be­rät­tat om det. Jag har ta­git av­stånd från för­hål­lan­den på grund av det­ta. Jag har pra­tat med vård­cen­tra­len om mitt pro­blem, hur man kan gå till­vä­ga med den­na räds­la, men de skäm­tar mest och sä­ger att då var väl kil­lar­na ing­et att ha. Det­ta är fruk­tans­värt och det känns som två­sam­he­ten är ett min­ne blott.

Jag har ald­rig fått nå­gon me­di­cin men nu har jag näs­tan ald­rig ut­brott läng­re, kans­ke en gång per år. Hur ska jag gå vi­da­re med det­ta i mitt liv? Det känns som en för­ned­ring var­je gång jag blir nob­bad på grund av herpes och jag är även rädd att jag för sjuk­do­men vi­da­re. Kan man an­vän­da kon­dom un- der en läng­re tid i stäl­let ut­an att sä­ga nå­got el­ler ut­sät­ter man ho­nom då? Finns det verk­li­gen ing­et bo­te­me­del? ”Tack­sam för tips ”

Ma­le­na: Det kan va­ra väl­digt krä­van­de att få en sex­u­ellt över­för­bar sjuk­dom. Man kan kän­na sig mind­re värd, och va­ra rädd för att smit­ta en part­ner pre­cis som du be­skri­ver. Det är olyck­ligt att vår­den skäm­tat bort din oro. Om jag ska för­sö­ka för­stå de­ras in­ställ­ning så kan det be­ro på att det är väl­digt många som drab­bas. Man uppskat­tar att var tred­je per­son bär på her­pesvi­ru­set. De fles­ta han­te­rar det som man gör med en för­kyl­ning, man und­vi­ker in­tim kon­takt när ut­brot­ten på­går el­ler an­vän­der kon­dom.

Du kan sä­kert ha sex ut­an pro­blem, du får ju nu ba­ra ut­brott en gång om året och det kom­mer sä­kert att mins­ka yt­ter­li­ga­re med ti­den. Det finns ing­en me­di­cin som bo­tar vi­ru­set men man kan få lind­ring un­der ut­brot­ten. Jag tryc­ker att du ska fort­sät­ta att va­ra är­lig och be­rät­ta att du bär på vi­ru­set, men tänk på att det in­te är det förs­ta du be­hö­ver gö­ra. När du träf­far nå­gon så vän­ta med att ha sex fram till dess du kän­ner dig så trygg att du kan de­la det med din part­ner. Tes­ta att sät­ta dig själv i den om­vän­da si­tu­a­tio­nen allt­så att det är nå­gon an­nan som tar upp frå­gan med dig. Skul­le du in­te upp­skat­ta den är­lig­he­ten? Och bli trygg med nå­gon som vill va­ra upp­rik­tig?

Sig­na­tu­ren ”Tack­sam för tips” har ta­git av­stånd från för­hål­lan­den på grund av sjuk­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.