Vinn upp­blås­bar jät­te­fla­min­go!

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

I år bör­ja­de som­ma­ren ­ti­digt och det har re­dan bli­vit en hel del bad. Gör bad­stun­den än­nu ro­li­ga­re med en stor upp­blås­ba­ra fla­min­go från Folk­pool!

Sön­dag har två bad­fåg­lar, 150x150x120 cm, vär­de 330 kr/st som ni kan vin­na.

Sva­ra på frå­gan: Hur många ägg läg­ger en fla­min­go åt gång­en? Mej­la ditt svar till son­dags­tav­ling@af­ton­bla­det.se ­el­ler skicka ett vy­kort till ­Af­ton­bla­det Sön­dag/ OTW, Box 3265, 103 65 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ”Fla­min­go” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer.

Sva­ret vill vi ha se­nast den 27 ju­ni och ­vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags ­Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.