Ett ögon­blick …

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat - Ni­na Ja­kobs­son

… Emil Hed, 24, som är Nor­dens bäs­ta bar­ten­der ef­ter att ha vun­nit den nor­dis­ka fi­na­len av World class och går vi­da­re till den in­ter­na­tio­nel­la fi­na­len i Ber­lin i ok­to­ber.

Grat­tis, hur känns det?

– Tack, det känns top­pen, verk­li­gen su­per­kul!

Hur täv­lar man i bar­ten­de­ri?

– Man vi­sar på nå­gon form av kre­a­ti­vi-tet. Just i World class är det en hög ni­vå på täv­lan­det. I den här täv­ling­en var det in­blan­dat hur man han­te­rar en bar, li­te som en speed­täv­ling. En av del­täv­ling­ar-na var att ta över en bar med gäs­ter, ser­ve­ra sin sig­na­turd­rink, ta emot be­ställ­ning­ar och att kun­na han­te­ra det un­der press.

Vil­ken är din sig­na­turd­rink?

– Crop­pes re­vi­val, en tequi­la­ba­se­rad drink på ra­bar­ber­juice, soc­ker på spansk kör­vel och ett ho­nungs­fer­men­te­rat ra­bar­berskum på res­ter­na från ra­bar­ber­jui­cen. På det som blev över av kör­veln gjor­de jag en salt­kant.

Vad dric­ker du helst i som­mar?

– Jag dric­ker nog ame­ri­ca­no.

Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att det går bra på fi­na­len i Ber­lin i ok­to­ber.

Fo­to: WORLD CLAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.