An­vänt blir nytt

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

Små­ska­li­ga kol­lek­tio­ner i åter­vun­nen tex­til är kon­cep­tet i det svens­ka kläd­mär­ket Cor­ne­lia sun col­lecti­ves. Var­je plagg har ti­di­ga­re bu­rits som tra­di­tio­nel­la sa­ris av kvin­nor i In­di­en och 10 pro­cent av var­je sålt plagg går till att stär­ka kvin­nors och barns rät­tig­he­ter ge­nom ut­bild­ning och hjälp till själv­för­sörj­ning. Ki­mo­non El­len Maxi, 1 450 kr, och and­ra uni­ka plagg hit­tar du på www.cor­ne­li­a­sun.com. (HH)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.