Här är Victo­ri­as fa­vo­rit­plat­ser på Öland Al­va­ret

Söndag (Aftonbladet) - - Kungligt -

Bäs­ta plat­sen för en kung­lig mor­gon­jog­ging­tur, det tyc­ker bå­de Victo­ria och Da­ni­el som gär­na tar en löp­tur över mar­ker­na. Själv­klart med liv­vak­ter­na hack i häl.

Bad­hu­set

He­la fa­mil­jens oas där man sam­las för att so­la, ba­da och äta goda mål­ti­der un­der ti­den som Sol­li­den är öp­pet för all­män­he­ten.

Borg­holms slotts­ru­in

Victo­ria och Da­ni­el går på minst en kon­sert un­der som­ma­ren. Gär­na till­sam­mans med res­ten av familjen och vän­ner och släkt som är på be­sök.

Glasskafé­et Ölands­glass

Victo­ria gil­lar cho­klad, me­dan Carl Philip fö­re­drar lak­rits­glas­sen. Kung­a­pa­ret be­stäl­ler gär­na ra­bar­ber- och jord­gubbs­glas­sen el­ler cham­pagne­sor­bet till mid­da­gar­na på Sol­li­den via si­na koc­kar.

Eke­rums golf­ba­na

Här sving­ar bå­de Da­ni­el och Victo­ria golf­klub­bor­na på som­rar­na. Da­ni­el är den som är mest för­tjust i att spe­la.

Den nya vil­lan Skön­vik

När kung­a­fa­mil­jen bör­ja­de växa in­såg Victo­ria att hon be­höv­de en egen plats för sig, Da­ni­el och bar­nen. Hon bör­ja­de pla­ne­ra för byg­get ti­digt och 2014 var hu­set klart. Det är en vin­ter­bo­nad 328 kvm stor vit en­plans­vil­la med fle­ra öpp­na spi­sar, gäst­rum, pool och ga­rage.

Hu­set smäl­ter fint in i na­tu­ren med si­na lju­sa fär­ger. Kron­prin­ses­san fö­re­drar en­kel­het och hu­set är helt i hen­nes smak, en­kelt och fint, ing­et prål, sä­ger ar­ki­tek­ten Leo Eriks­son som höll ett öga på byg­get.

TT C/ JI N O RK M D VA U S : to Fo

Eke­rums golf­ba­na. Da­ni­el spe­lar golf på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.