Att va­ra sär­bo kan va­ra en god idé

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

ten­dens att kas­ta in han­du­ken all­de­les för ti­digt i nya kär­leks­re­la­tio­ner.

– Den som en gång vå­gat ta steget och in­sett att det går att bry­ta upp från en re­la­tion vet att det går att gö­ra det igen och igen. Åte­ri­gen hand­lar det om tå­la­mod. Om att byg­ga en ny re­la­tion lång­samt. Och om att kla­ra av att stan­na kvar. Även när för­äls­kel­sen sval­nat., sä­ger hon.

Det är dess­utom vik­tigt att kom­ma ihåg att re­la­tio­ner kan se oli­ka ut, me­nar Ma­le­na.

Man be­hö­ver till ex­em­pel in­te bo ihop.

– Att va­ra sär­bo kan va­ra en god idé. Då träf­fas man när man vill, på bäg­ges vill­kor och har det trev­ligt till­sam­mans.

En­ligt Ma­le­na vill fram­för allt kvin­nor som pas­se­rat 50, och som kla­rar sig eko­no­miskt ut­an en man, of­ta­re ha en sär­bo än en sam­bo.

– Många kvin­nor i den ål­dern är räd­da att de ska bli för vår­dan­de och om­hän­der­ta­gan­de, sär­skilt om de har den er­fa­ren­he­ten från en ti­di­ga­re re­la­tion. Min er­fa­ren­het är att de sna­ra­re sö­ker ett in­timt vitt­ne till sin var­dag, nå­gon att de­la sitt liv med men in­te bin­da upp he­la li­vet kring.

Hur ser dej­tan­det ut för 50-plus per­so­ner i dag?

– Män­ni­skan vill av na­tu­ren le­va i två­sam­het och i dag när vi kan skil­ja oss om re­la­tio­nen in­te fun­ge­rar, dej­tar äld­re mer än nå­gon­sin. Det finns ex­em­pel på 70-åring­ar som häng­er på Tin­der och som drab­bas av köns­sjuk­do­mar. Så vil­jan att äls­ka och bli kär finns där, hos oss al­la, högt upp i ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.