Änd­rar sin histo­ria, nio gang­er un­der för­hö­ren

Söndag (Aftonbladet) - - Söndagskrim -

Po­li­sen be­rät­tar att de har tek­nisk be­vis­ning som bin­der Mo­ham­mad till mord­plat­sen, och om de har va­rit till­sam­mans så mås­te även Johanna be­fun­nit sig där. Johanna tyst­nar. Hon tar till or­da 2 mi­nu­ter och 28 se­kun­der se­na­re och sä­ger att hon är rädd för att för­lo­ra si­na barn då hon be­rät­tat fär­digt.

Johanna me­nar nu att hon ar­be­tat som ’’call girl’’ un­der mord­kväl­len och be­skri­ver i de­talj vil­ka män hon har haft som kun­der.

När för­hörs­le­dar­na frå­gar hen­ne var­för hon he­la ti­den änd­rar sin histo­ria upp­ger Johanna att hon fick en stro­ke 2014 och har pro­blem med min­net samt att ta­la eng­els­ka.

Jo­han­nas sjuk­jour­na­ler be­gär­des ut från Mä­lar­sjuk­hu­set i Eskilstu­na.

Där stod att lä­sa att Johanna upp­sökt sjuk­hu­set ef­tersom hon led av yr­sel och att hon miss­tänk­te stro­ke. Hon läm­na­de sjuk­hu­set in­nan nå­gon lä­ka­re ha­de un­der­sökt hen­ne.

Un­der rät­te­gång­en tar hon till­ba­ka upp­gif­ter­na om att hon äg­nat sig åt pro­sti­tu­tion. Där­ef­ter häv­dar hon att hon på mord­kväl­len i stäl­let skul­le kö­pa en pi­stol av nå­gon ut­an­för Wil­lys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.