So­la sä­kert!

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Visst kan – och ska! – du nju­ta av so­len. Men det är bra att kän­na till föl­jan­de: Det finns två skäl till att hudcan­cer har ökat så myc­ket i Sve­ri­ge. Dels blir vi allt äld­re och hin­ner ut­veck­la hudcan­cer, dels har vi änd­rat vå­ra sol­va­nor och åker på sol­se­mes­ter of­ta­re och där­e­mel­lan bätt­rar vi på fär­gen i so­la­ri­um. Bå­da sa­ker­na ökar ris­ken för hudcan­cer. Men här hem­ma finns det ing­en an­led­ning att drab­bas av sol­fo­bi. Vi be­hö­ver sol för att bil­da D-vi­ta­min. Det räc­ker dock med 15 mi­nu­ter för en ljus­hy­ad per­son att få dags­be­ho­vet. Mörk­hy­a­de per­so­ner be­hö­ver nå­got mer. Och när du vis­tas i so­len ska du tän­ka på det här:

Skyd­da dig med klä­der, sol­hatt och sol­glas­ö­gon.

An­vänd sol­skydds­kräm som ett kom­ple­ment till klä­der.

Smörj in dig re­jält och of­ta med en hög sol­skydds­fak­tor. Und­vik till var­je pris att bli röd! Sök skugga mitt på da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.