Hur tar jag bäst bort en fäs­ting?

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Hej, jag är väl­digt rädd för fäs­ting­ar. Finns det någ­ra knep för att und­vi­ka att de sät­ter sig på en? Och om man upp­täc­ker en, hur tar jag bort den bäst? Jag tyc­ker det kom­mer nya rön he­la ti­den. Om man in­te får bort allt, mås­te man upp­sö­ka vård då? Sand­ra

Fäs­ting­ar är of­tast ofar­li­ga, men de kan kän­nas otäc­ka. Det bäs­ta sät­tet att und­vi­ka fäs­ting­ar är att bä­ra hel­täc­kan­de klä­der till ex­em­pel långär­mad trö­ja, lång­byx­or, strum­por och hel­täc­kan­de skor och und­vi­ka högt gräs, fäs­ting­en trivs bäst på fuk­ti­ga li­te skug­gi­ga platser. Gör fäs­tings­kon­troll dag­li­gen för att upp­täc­ka even­tu­el­la fäs­ting­ar. Var ex­tra nog­grann un­der ar­mar, arm­vec­ken och knä­vec­ken där de gär­na bi­ter sig fast.

Du tar bäst bort en fäs­ting med en fäs­tings­bort­ta­ga­re el­ler pin­cett. Vik­tigt att dra rakt upp (in­te vri­da), då ökar du chan­sen att få med fäs­ting­en hel. Fat­ta tag så nä­ra hu­vu­det på fäs­ting­en som möj­ligt. Und­vik att kläm­ma på dess bak­kropp. Tvät­ta med tvål och vat­ten el­ler des­in­fek­tions­me­del. Olja el­ler smör ska in­te an­vän­das. Det är nor­malt att det upp­står en lätt rod­nad runt bet­tet en till någ­ra da­gar ef­ter bet­tet. Blir rod­na­den ring­for­mad och stör­re än en fem­kro­na som bre­der ut sig runt bet­tet kan man miss­tän­ka bor­re­li­ain­fek­tion. And­ra sym­tom kan det va­ra fe­ber, trött­het och mus­kelsmär­tor. Då mås­te man upp­sö­ka vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.