”Det finns myc­ket man kan gö­ra själv”

Fa­mil­jen Solvarm vill le­va så mil­jö­vän­ligt som möj­ligt. Sam­ti­digt vill de le­va ett be­kvämt liv, där de är en del av det mo­der­na sam­häl­let. Lös­ning­en: De har byggt in sitt hus i ett växt­hus och ska­pat ett eget krets­lopp.

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage - Text: An­na-Maria Staw­re­berg Fo­to: Kent Eng

Ros­ma­ry och An­ders Solvarm har vis­ser­li­gen all­tid va­rit intresserade av håll­bar­het och att för­sö­ka le­va så själv­för­sör­jan­de som möj­ligt, men att de skul­le ham­na i ett hus där ener­gi­kost­na­der­na är re­jält myc­ket lägre än i and­ra hus av mot­sva­ran­de stor­lek, trod­de de nog in­te.

Åt­minsto­ne in­te när de be­stäm­de sig för att byg­ga hu­set vid Vä­nerns kant för 20 år se­dan. Då vil­le de ”ba­ra” byg­ga en vac­ker tim­mer­stu­ga med möj­lig­het att od­la myc­ket i träd­går­den. Väd­ret vil­le an­norlun­da. – Det var ett evigt reg­nan­de un­der ti­den jag skul­le byg­ga. Jag till-

bring­a­de tim­mar av vär­de­full bygg­tid med att ri­va av och läg­ga på pre­sen­ning­ar, minns An­ders.

Som ny­bliv­na för­äld­rar till tvil­ling­ar­na Jo­na­tan och Na­ta­lie fanns det in­te hel­ler så myc­ket tid att

byg­ga på, An­ders fick ut­nytt­ja de tim­mar som blev över, och be­ho­vet av att få hu­set fär­digt blev allt stör­re.

Ros­ma­ry och An­ders in­såg att de be­höv­de tän­ka om, och lös-

ning­en up­pen­ba­ra­de sig i en bok om håll­bar­het. Där be­skrev näm­li­gen för­fat­ta­ren Bengt War­ne hur han lyc­kats mins­ka si­na ener­gi­kost­na­der mar­kant, ge­nom att byg­ga in sitt hus i ett växt­hus.

Där ha­de de lös­ning­en på pro­ble­met! Ef­ter att ha fin­kam­mat mark­na­den köp­te An­ders ett 300 kvadrat­me­ter stort växt­hus till ett rim­ligt pris.

– Så, vi bygg­de växt­hu­set ut­an­på hus­byg­get, och jag kun­de byg­ga i lugn och ro, sä­ger An­ders, och öpp­nar en­tré­dör­ren på växt­hu­sets lång­si­da.

Det är en av som­mar­lo­vets sista da­gar och so­nen Jo­na­tan är hem­ma från sko­lan. Dess­utom är ett film­team från ett väl­känt ame­ri­kanskt film­bo­lag på in­gång, ef­tersom fa­mil­jen Solvarms vil­la väck- er upp­märk­sam­het över he­la värl­den.

Un­der den här som­ma­rens vär­me­böl­ja har man in­te be­hövt vis­tas i nå­got växt­hus för att få en käns­la av att be­fin­na sig vid Me­del­ha­vet, men växt­lig­he­ten av­slö­jar att här in­ne är det sam­ma tem­pe­ra­tur som i nor­ra Ita­li­en året runt. Oliv-, ci­tron- och man­del­träd sam­sas med ap­ri­kosträd och vin­ran­kor. Vid en­trén por­lar en bäck och en trätrap­pa ut­med tim­mer­hu­sets fa­sad le­der upp till tak­ter­ras­sen med än­nu fler od­ling­ar.

– Många tror att vär­men kan va­ra ett pro­blem he­ta som­rar som den här, men vi har en vä­dersta­tion som gör att växt­hu­set ven­ti­le­rar sig självt, för­kla­rar Ros­ma­ry.

Gans­ka snart ef­ter det att hu­set var fär­dig­byggt 2006, in­såg Ros­ma­ry och An­ders att de triv­des

Vi blir själ­va så en­ga­ge­ra­de när and­ra vill ve­ta mer om hur vi har gjort

med att le­va in­gla­sat. Att mon­te­ra ner växt­hu­set ef­ter det att tim­mer­hu­set var fär­dig­byggt kän­des in­te läng­re som ett al­ter­na­tiv.

För plöts­ligt ha­de de fak­tiskt ska­pat ett me­del­havs­kli­mat på rik­tigt. Ros­ma­ry och An­ders in­såg att det här kun­de in­ne­bä­ra en möj­lig­het att le­va kli­mats­mart och att ta håll­bar­hets­tän­ket ett kliv läng­re.

Mark­tem­pe­re­rad tilluft och sol­fång­a­re in­stal­le­ra­des, vil­ket in­ne­bär att upp­värm­nings­kost­na­der­na blir re­jält myc­ket lägre och att od­lings­sä­song­en blir läng­re.

– Ja, det är väl mest An­ders som od­lar, men vi är själv­för­sör­jan­de en bra bit in på hös­ten, sä­ger Ros­ma­ry.

Trots som­ma­rens tor­ka har fa­mil­jens od­ling­ar kla­rat sig bra. För­kla­ring­en visar sig fin­nas i bäc­ken, som fyller en stor funk­tion. Den hör till det krets­lopps­sy­stem som fa­mil­jen in­stal­le­rat och Ros­ma­ry för­kla­rar att det i själ­va ver­ket är re­nat av­lopps­vat­ten som por­lar i den idyl­lis­ka bäc­ken.

– Vatt­net här är rent och hål­ler bad­vat­ten­kva­li­tet. Vi har myc­ket nog­grann koll på det, ef­tersom vi är med i ett forsk­nings­pro­jekt till­sam­mans med Ham­se Kjersta­di­us, som dok­to­re­rat vid Lunds uni­ver­si­tet i vat­ten­och av­lopps­tek­nik, sä­ger An­ders.

Vatt­net re­nas i en rad oli­ka tan­kar och släpps ut un­der mar­kni­vå i od­ling­ar­na, där nä­ring­en fun­ge­rar som re­na dy­na­mit­göd­seln.

Pa­ret är no­ga med att po­äng­te­ra att de in­te på nå­got sätt vill le­va ut­an­för sam­häl­let. För dem är det vik­tigt att fort­sät­ta att va­ra en del av det mo­der­na sam­häl­let, även om kli­mat­tän­ket bli­vit en livs­stil. Å and­ra si­dan, hu­set som Ros­ma­ry och An­ders valt att byg­ga, och de åt­gär­der de vid­ta­git för att mins­ka sin på­ver­kan på kli­ma­tet, väc­ker stor upp­märk­sam­het. Faktum är att män­ni­skor i det när­mas­te har vall­fär­dat till fa­mil­jen Solvarm för att gå hu­se­syn.

– Det är na­tur­ligt­vis trev­ligt, och vi blir själ­va så en­ga­ge­ra­de när and­ra vill ve­ta mer om hur vi har gjort, men det har bli­vit för myc­ket. Vi har va­rit tvung­na att sä­ga nej, be­rät­tar Ros­ma­ry.

När fa­mil­jen märk­te hur upp­värm­nings­kost­na­der­na ra­sa­de, be­stäm­de An­ders sig för att star­ta egen kon­sult­verk­sam­het. Det in­ne­bär att han nu­me­ra ar­be­tar med na­tur­hus och krets­lopp. Och han mär­ker att in­tres­set är stort. Fler och fler väl­jer att byg­ga na­tur­hus, del­vis el­ler helt in­spi­re­ra­de av fa­mil­jen Solvarm.

Att iso­le­ra, se om hu­sets kli­matskal, in­stal­le­ra sol­cel­ler el­ler sol­vär­ma­re, kan spa­ra myc­ket peng­ar och dess­utom ge kli­matav­tryck.

– Oav­sett om man väl­jer att gå he­la vä­gen, som vi har gjort, el­ler in­te, finns det myc­ket man kan gö­ra, po­äng­te­rar Ros­ma­ry.

Ros­ma­ry och An­ders Solvarm tar hjälp av so­len för att vär­ma sitt hus. Ef­ter­nam­net tog de 2006.

Som vid Me­del­ha­vet, fast vid Vä­nern. Här väx­ter dru­vor­na länge.

Sop­sor­te­ra kan vi al­la gö­ra. Bör­ja re­dan idag.

Ros­ma­ry och An­ders är vis­ser­li­gen mer intresserade av håll­bar­het än ge­me­ne man, men de le­ver ett van­ligt, mo­dernt liv, om än med lägre kost­na­der och mind­re kli­matav­tryck.

De sto­ra mas­sug­nar­na vär­mer ef­fek­tivt upp hu­set, som även värms upp av sol­vär­ma­re.

An­ders är od­la­re av sto­ra mått och fa­mil­jen Solvarm är i prin­cip själv­för­sör­jan­de på grön­sa­ker långt in på hös­ten.

På al­ta­nen kan fa­mil­jen hänga fram till ok­to­ber - no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.