Nå­got for in i mig!

Söndag (Aftonbladet) - - Terry -

?Hej Ter­ry! För fle­ra år sen ha­de jag, vid två till­fäl­len, en otäck upp­le­vel­se. Jag vak­na­de av käns­lan att nå­got for in el­ler ut ur mig. Jag vil­le så gär­na tän­da min säng­lam­pa, men jag var helt stel och orör­lig. Det släpp­te ef­ter en stund. Vis­sa sä­ger att man är ute på en astral­re­sa. Vis­sa me­nar att jag in­te var rik­tigt va­ken, men det var jag. För cir­ka två år se­dan fick jag för mig att lä­sa gam­la dag­böc­ker från ung­do­men. Ef­ter det har jag tänkt myc­ket och drömt om en viss ung­doms­kär­lek, som va­ra­de i någ­ra må­na­der. Jag vet in­te var­för. Det­ta hän­de för över 40 år sen. Till sist, har jag nå­gon häls­ning och nå­gon som ser till mig av de mi­na från and­ra si­dan? Und­ran­de

Ter­ry: Hej! När du ha­de upp­le­vel­ser­na som du be­skri­ver kän­ner jag att du in­te var sär- skilt lyck­lig och till­freds. Jag kän­ner in­te att det var nå­got som kom in i dig, ut­an att det var nå­got som läm­na­de dig. Ibland kan så­da­na upp­le­vel­ser hand­la om nå­got psy­kiskt och känslo­mäs­sigt. I ditt fall var det nå­got som ren­sa­des ut.

När vi upp­le­ver star­ka käns­lor kan det kän­nas som om det finns när­va­ro av nå­got an­nat, men egent­li­gen hand­lar det ba­ra om ener­gin som di­na eg­na käns­lor ska­par. Jag kan upp­le­va lik­nan­de sa­ker som det du be­skri­ver när min an­de­gui­de är nä­ra. Då vet jag att det är nå­gon som va­kar över mig och jag för­står att jag in­te är en­sam. Så­da­na upp­le­vel­ser är in­te ovan­li­ga. Jag kän­ner att du är en stark per­son, men sam­ti­dig är du ock­så väl­digt käns­lig. Jag får käns­lan av att du har en väl­digt stark in­tui­tion som du bör lyss­na till mer.

När vi har äls­kat nå­gon kom­mer all­tid min­net av den kär­le­ken fin­nas kvar, oav­sett om det var lyck­lig el­ler olyck­lig kärlek. Kär­le­ken du kän­de för den per­so­nen för al­la des­sa år sen dog ald­rig ut, den fort­sät­ter och kan fort­sät­ta trots att du in­te läng­re är till­sam­mans med per­so­nen i frå­ga. Jag kal­lar det­ta hjär­tats min­nen. Plöts­ligt ser jag en man, in­te tyd­ligt, men han har ex­tremt blå ögon. Han var en mild, men stark man. Jag kän­ner kärlek till dig med den­ne man. Av nå­gon an­led­ning visar han mig en svart hund. Den lik­nar en labra­dor. Det är den­ne man som hål­ler ett öga på dig och det var han som in­spi­re­ra­de dig att skri­va bre­vet till mig.

Ter­ry: Hej Eva! I din dröm blev du pre­sen­te­rad för din po­ten­ti­al. För att in­spi­re­ra dig tog de med dig till and­ra si­dan, där fick du se hur li­vet var där och hur li­vet skul­le kun­na va­ra för dig om du ut­veck­la­de din po­ten­ti­al. Du fick se att li­vet skul­le kun­na va­ra som en dans. Dröm­mar­na ha­de du för att du skul­le bli in­spi­re­rad och mo­ti­ve­rad att vå­ga kom­ma i kon­takt med din po­ten­ti­al, för des­sa dröm­mar skul­le kun­na gå i upp­fyl­lel­se, men du be­hö­ver då ta ste­get och vå­ga ut­veck­la din för­må­ga. Min när­va­ro i din dröm sym­bo­li­se­rar ba­ra det me­di­a­la, att ar­be­ta som me­dium och med an­de­värl­den. Lyc­ka till!

Jag var helt stel och orör­lig

RE­SA FÖR SJÄLEN. Und­ran­de vill ve­ta om hon va­rit med om en astral­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.