På­ver­kas ut­lös­ning­en av vad man äter?

Söndag (Aftonbladet) - - Malena -

Jag har en frå­ga som kans­ke in­te hand­lar så myc­ket om sex, ut­an om ut­lös­ning. I de fles­ta fall då jag har haft sex har jag in­te tyckt om sper­ma­luk­ten, men med en man jag träf­far nu så luk­tar det in­te alls il­la. Be­ty­der det då att vi pas­sar ihop kropps­ligt? Det sägs att luk­ten be­ror på vad man­nen äter och den här man­nen är ve­ge­ta­ri­an. ”Und­ran­de”

Ma­le­na: Dof­ter på­ver­kar oss på en mängd oli­ka sätt och det är ing­en ny kun­skap, re­dan de gam­la egyp­ti­er­na an­vän­de ol­jor för att blid­ka bå­de gu­dar­na och si­na part­ners. Go­da dof­ter ger en käns­la av väl­be­fin­nan­de och lugn me­dan då­li­ga väc­ker mot­vil­ja och olust.

Kos­ten har stor be­ty­del­se för hur vi dof­tar och vis­sa me­nar att frukt, sär­skilt sö­ta, kan ge ut­lös­ning­en en mil­da­re doft. Mer väts­ka och mind­re kaf­fe och al­ko­hol ska ock­så på­ver­ka po­si­tivt. Men det kans­ke är and­ra fak­to­rer som spe­lar in här, du kans­ke är mer för­äls­kad än du bru­kar va­ra och då bru­kar man ac­cep­te­ra en part­ners dof­ter mer hel­hjär­tat än an­nars.

Luk­tar sper­man bätt­re om man äter ve­ge­ta­riskt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.