Vill du mins­ka ditt kli­matav­tryck?

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Det du här kan gö­ra re­dan idag: Det här kan du gö­ra på sikt:

Bör­ja dis­ku­te­ra kli­ma­tet på ett po­si­tivt sätt. Bort med do­me­dags­pro­fe­ti­or­na allt­så, men se till att det ham­nar på sam­tal­sa­gen­dan. Ställ krav när du hand­lar. Var li­te krång­lig, frå­ga var t-shir­ten du kö­per kom­mer ifrån och un­der vil­ka för­hål­lan­den den är till­ver­kad. Skip­pa plast­på­sen näs­ta gång du hand­lar. Tes­ta ve­ge­ta­riskt till lun­chen. Kan du cyk­la till job­bet i stäl­let för att ta bi­len? Sop­sor­te­ra. Läm­na in­te vatt­net rin­nan­de, lär dig va­ra med­ve­ten om hur myc­ket vat­ten du gör av med.

Se till att din bo­stads­rätts­för­e­ning el­ler hy­resvärd in­stal­le­rar sol­cel­ler el­ler an­nan för­ny­bar ener­gi. Är du husä­ga­re, bör­ja se över al­ter­na­ti­ven för an­nan upp­värm­ning än den fos­si­la. Iso­le­ra hu­set. Bör­ja fun­de­ra på att by­ta till en mil­jö­vän­li­ga­re bil.

I den mån det är möj­ligt, ta tå­get i stäl­let för att fly­ga.

Byt ut duschmun­styc­ken till nya, mo­der­na mun­styc­ken som in­te krä­ver så myc­ket vat­ten.

Fun­de­ra på ditt kon­sum­tions­möns­ter. Hand­la fär­re klä­der med hög­re kva­li­tet och sälj det du in­te läng­re vill ha. Kans­ke är det lä­ge att ord­na kläd­by­tar­dag med kom­pi­sar­na?

Slu­ta släng mat, la­ga mind­re mäng­der och spa­ra det som blir över i mat­lå­dor.

Bör­ja kom­po­ste­ra om du bor i hus, an­nars: Ställ krav på din hy­resvärd el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning.

Välj rätt vit­va­ror, kol­la ef­ter vit­va­ror märk­ta med ener­gi­klass A.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.