I hu­vu­det på den hung­ran­de

Söndag (Aftonbladet) - - Kultur -

So­len strå­lar

obarm­här­tigt ner från en klar­blå him­mel. Damm yr i luf­ten, sä­den är bort­bränd, sko­gen brin­ner, sjö­ar­na tor­kar ut … Känns det igen?

Det är en näs­tan kus­lig upp­le­vel­se att lä­sa Mag­nus Väs­ter­bros bok. För be­skriv­ning­en hand­lar in­te om som­ma­ren 2018 ut­an om det ”tor­ra året” 1868.

Även då ”bubb­lar det av ba­dan­de” i sjö­ar­na, även då dis­ku­te­ras vad vär­men be­ror på. Kan det va­ra män­ni­skans på­ver­kan på na­tu­ren (vil­ket väl är be­tyd­ligt mer tro­ligt i dag än då)?

Men där upp­hör lik­he­ter­na. För me­dan da­gens svens­kar in­te be­hö­ver oroa sig för att få mat på bor­det, in­ne­bar het­tan 1868 ett yt­terst kon­kret hot. Om svält, om död.

Och dog gjor­de de, i tu­sen­tals, un­der ”det kal­la året” 1867, ”det tor­ra året” 1868 och ”det svå­ra året” 1869. Många fler tog det dras­tis­ka be­slu­tet att läm­na allt och sö­ka ett bätt­re liv i and­ra län­der.

Jour­na­lis­ten Mag­nus Väs­ter­bro, som ti­di­ga­re bland an­nat skri­vit boken Pes­tens år om pest­ut­brot­tet 1710, blan­dar skick­ligt be­skriv­ning­ar av ti­dens ide­o­lo­gis­ka ström­ning­ar (ska de fat­ti­ga få hjälp, el­ler gör det dem ba­ra la­ta och be­kvä­ma?) med nä­ra be­rät­tel­ser ur käll­ma­te­ri­a­let om en­skil­da sväl­tan­de. Vad hän­der med krop­pen, med psy­ket, när den in­te får nä­ring? Hur re­a­ge­rar de som än­då kan äta sig mät­ta på mi­sä­ren som om­ger dem?

En kus­lig på­min­nel­se om vad som­ma­ren 2018 ha­de kun­nat in­ne­bä­ra i ett an­nat sam­häl­le, i en an­nan tid.

Mo­ni­ka Is­ra­els­son, re­dak­tör Sön­dag

Ti­tel: Sväl­ten: Hung­erå­ren som for­ma­de Sve­ri­ge För­lag: Al­bert Bon­ni­ers för­lag För­fat­ta­re: Mag­nus Väs­ter­bro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.