Bar­b­ra Strei­sand

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Skå­de­spe­la­ren och ar­tis­ten Bar­b­ra

Strei­sand, 75, av­slö­ja­de ti­di­ga­re i år för Va­ri­e­ty att hon var så för­tjust i sin för­ra hund, co­ton de tu­le­ar-ti­ken Sa­mant­ha, att hon lät klo­na den nu bort­gång­na vov­ven.

— En vän ha­de klo­nat sin äls­ka­de hund och jag var väl­digt im­po­ne­rad av den hun­den. Så Sam­mi­es dok­tor tog någ­ra cel­ler från in­si­dan av hen­nes kind och hen­nes mage pre­cis in­nan hon dog, be­rät­tar Bar­b­ra för New York Ti­mes.

— Jag var så för­tviv­lad ef­ter för­lus­ten av min äls­ka­de Sa­mant­ha, ef­ter 14 år till­sam­mans vil­le jag ba­ra be­hål­la hen­ne hos mig på nå­got sätt.

I dag är Bar­b­ra lyck­lig mat­te åt så­väl Miss Fanny, som är en av­läg­sen släk­ting till den dö­da hun­den, samt åt de klo­na­de ko­pi­or­na Miss Vi­o­let och Miss Scar­lett.

— Var­je gång jag tit­tar på de­ras an­sik­ten tän­ker jag på min Sa­mant­ha... och ler, sä­ger hon i New York Ti­mes-in­ter­vjun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.